瑜伽师地论唱诵网

瑜伽师地论第100卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第100卷(注音)shī

lùnbǎi
juàn

shè
shì
fēn
zhōng
diào

shì

shè


zhī
èr

nài

qín
xué

chú
chù
yīng
zhèng
biàn
zhī

yún

wéishì
biàn
zhī

èr
zuì
biàn
zhī

sānluó
biàn
zhī


yǐn
shè


biàn
zhī


sǔn
nǎo
biàn
zhī

yún

shì
biàn
zhī

wèi
yùn
děng

shì

shēng
wén


shuō

yún

zuì
biàn
zhī

wèi


nài

qín
xué

chú

yóu

zhǒng
xiāng
biàn
zhī
suǒ
fàn


zhě
biàn
zhī
fàn
zuì
yīn
yuán

èr
zhě
biàn
zhī
fàn
zuì
děng


sān
zhě
biàn
zhī
suǒ
fàn
zuì
shì


zhě
biàn
zhī
fàn
zuì
jiā
xíng


zhě
biàn
zhī
fàn
zuì
jīu
jìng

biàn
zhī
fàn
zuì
yīn
yuán
zhě

wèi
huò
tān
yīn
yuán

huò
tián
yīn
yuán

huò
chī
yīn
yuán

huǐ
fàn
zhòng
zuì

biàn
zhī
fàn
zuì
děng

zhě

wèi
huò
yǒu
zuì
yóu
shēn
děng

fēi

fēi
xīn

huò

yǒu
zuì
yóu

děng

fēi
shēn
fēi
xīn

huò

yǒu
zuì
yóu
xīn
děng

fēi
shēn
fēi


huò

yǒu
zuì
yóu
shēn
yóu
xīn
děng

fēi


huò

yǒu
zuì
yóu

yóu
xīn
děng

fēi
shēn

huò

yǒu
zuì
yóu
shēn
yóu

děng

fēi
xīn

huò

yǒu
zuì
yóu
shēn
yóu

yóu
xīn
děng
yóu
xīn
suǒ
fàn
zhòng
zuì

yīng
cóng

chù


huǐ
chú

wéi
dāng
kěn
chéng
shēn

fángyǒu

chú


zhǒng
zhǒng

xún

děng

shàn
xún


biàn
zhī
suǒ
fàn
zuì
shì
zhě

wèi
fàn
zuì
shì
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
yǒu
qíng
shù
shì

èr
zhě

qíng
shù
shì

biàn
zhī
fàn
zuì
jiā
xíng
zhě

wèi
suǒ
fàn
zuì
yǒu
èr
jiā
xíng


fēi
suǒ
yīng
zuò
shì

jiā
xíng

èr
shì
suǒ
yīng
zuò
shì

jiā
xíng

biàn
zhī
fàn
zuì
jīu
jìng
zhě

wèi

shì
chù
shī
shè
fāng
biàn
便shì
chù
ér

jīu
jìng

fēi

zhōng
jiān
yǒu

tuì
退
zhuǎn


shì
yuán

suǒ
fàn
yuán
mǎn

zhū


zuì

shēng
zhòng

fāng
biàn
便
zhōng
fàn
yǔn
zhuì
è
zuòfāng
biàn
便zhōng
ér

jīu
jìng


yǔn
zhuì
zuì
zhū
fāng
biàn
便
zhōng


fàn
è
zuò


zhǒng
zuì

míng
yǒu

zuì


shēng
zuì

míng


zuì

ruò
suǒ
fàn
zuì
yóu
yǒu
zhì


míng
huò

cóng

ér
xiǎn


xiāng
wéi

fēi
ruò
suǒ
fàn
zuì

cóng


fāng
biàn
便
huǐ
chú

míng

xiǎn
shuōxiāng
wéi

míng
wèi
xiǎn
shuō

ruò
suǒ
fàn
zuì
quán
chí
dāng
huǐ

míng
yǒu

yuànxiāng
wéi

míng


yuàn

ruò
suǒ
fàn
zuì

zhū

shì
zūn

bié
jiě
tuō

nài

zhōng

jiàn

wéi
fàn

míng
yǒu
zhì
xiāng
wéi

míng

zhì


ruò
suǒ
fàn
zuì

huò
yuē

lèiluó

huò

yuē
shí
ér

jué
dìng

xiān

chà
bié
zǒng
xiāng
zhì


dāng
zhī

zuì
míng
wéi
děng
yùnxiāng
wéi

míng
fēi
děng
yùn

yún
luó
biàn
zhī

wèi
yóu

xiāng
yīng
zhī
chà
bié


yóu
xíng
chà
bié


èr
yóu
zhòng
chà
bié


sān
yóu
zēng
jiǎn
chà
biéyóu
zhèng

chà
biéyóu
guān
chá
chà
bié


yóu
xíng
chà
bié
zhě

wèi
néng
biàn
zhī
yóu
tān
děng
xíng
yǒu
chà
biéyǒu
chà
bié


shēng
wén

yīng
zhī

xiāng

yóu
zhòng
chà
bié
zhě

wèi
néng
biàn
zhī
yóu

chú

chú

děng

zhòng
bié


yǒu
chà
bié

yóu
zēng
jiǎn
chà
bié
zhě

wèi


lèiluó

huò
guì

chū
jiā

huò


chū
jiā

huò
yán
róng
duān
zhèng
lèishì


yǒu

lèiluó

duō
wén

shí


yuán
mǎn

zhì
jìng
shī
luó
jiān
měng
fáng


shǎo
yǒu
suǒ
fàn
duō
shēng
è
zuò


fàn

chū
néng
shàn
liǎo
zhī
lèishì

ruò
néng
biàn
zhī

shì
děng
shì

dāng
zhī
shuō
míng
biàn
zhī
zēng
jiǎn
yǒu
chà
bié


yǒu
chà
bié

yóu
zhèng

chà
bié
zhě

wèi
néng
biàn
zhī
cóng
suí
xìn
xíng

fēn
jiě
tuō

wéi
hòu
biān

zhǒng
chà
bié


liú
guǒ
xiàng
nǎi
zhì
zuì
hòu
ā
luó
hàn
guǒ

zhǒng
chà
bié

zhū

shì
děngluó
chà
bié
fēn
bié


shēng
wén


biàn

xiāng

yóu
guān
chá
chà
bié
zhě

wèi
néng

zuìluó

yīng
shàn
guān
chá
suǒ

zuì
zhě

rán
hòu
yīng

wéi
zuò

niàn

wèi
guān
suǒ
luó
wéi


biān
yǒu
ài
jìng


guǎng
广
shuō

jīng
yīng
zhī

xiāng


suǒ

luó


yīng
shàn
chá
néng

zuì
zhě

wéi
shì


diān
kuáng
chī
ái
fēi


zuìsuǒ
dāng
zuò
sǔn
hài

guǎng
广
shuō

jīng
yīng
zhī

xiāng

wéi
shì
zhì
zhě
fēi
kuáng
fēi
ái
suǒ
yǒu
bái
pǐn

guǎng
广
shuō

jīng
yīng
zhī

xiāng

yòu

kān
luó

yīng
zhèng
guān
chá
wéi
kāi
shì
guān
cháluó
suǒ
yǒu
chà
bié

yīng
zhī
shuō
míngluó
biàn
zhī

yún

yǐn
shè


biàn
zhī

wèi
néng
biàn
zhī
lüè
yǒu
sān
zhǒng
yǐn
shè
děng
wéi
sān


yǐn
shè

shēn

yǎngèr
yǐn
shè

shēn
chū
zuìsān
yǐn
shè
sēng

bìn
chì
fàn
jiè
ān
yǐn
shè

shēn

yǎng


zhě

wèi
ruò
zhū

yǎng

shì
qīng
jìng

shì
míng
zhēn
shí

ruò
zhū

yǎng

shì
qīng
jìng
ér
kān
yào
yòng

fēi

suǒ
yòng

duō
zhù

fán
bǎi

yuán


shì
míng
wéi
néng
yǐnruò
zhū

yǎng

guò

shí
kān
zhù
shòu
yòng

shì
míng
yīng
shí

ruò
zhū

yǎngchú

xiàn
yǐn
shè

shì
míng
yǒu
bànyǒu
bàn
fēi
yǐn

sēng

míng


sēng

ruò
suǒ
yǐn
shè

yǎng


zhī
ān
zhù
zhèng
niànrǎn
xīn
yīng
dāng
shòu
yòng


shì
yǐn
shè

yǎngmíng
wéi

zuì

yǐn
shè

shēn
chū
zuì


zhě

wèi
ruò
suǒ
fàn
zuì

shí
xiàn
xíng

shì
míng
zhēn
shí

ruò


zhī

néng
lìng

chū

shàn
chù
ān
zhì
shàn
chù


shì
míng
wéi
néng
yǐnruò

shuō

jìng
shì
zūn
cháng
gōng
chéng
bìng
děng
zhèng
jiā
xíng
shí


róng

zuì

shì
míng
yīng
shí

ruò


zuì
zhū


chú
gòng
wéi
zhù
bàn

shì
míng
yǒu
bàn

fēi

yīn
yuán
néng
yǐn

sēng


shì
míng
wéi


qīng
jìng

ruò
suǒ
yǐn
shè
chū
zuì


zhī
ān
zhù
zhèng
niàn

rǎn

xīnshàn
yǒu

róu
ruǎn
yán
yīng
yǐn
shè

chū
zuì
yǐn
shè

chū
zuìyǐn
shè
sēng

bìn
chì
fàn
jiè
ān
dāng
zhī

ěr

ér
chà
bié
zhě

ruò
yīn
bìn
chì

bèi
bìn
zhěnéng
bìn
mìng
wéi
zhàng
ài

huò

yīn

huài
sēng

yuányīn

sǔn
huài
zhì
duōsǔn

tóng
fàn
xíng
zhě


shì
míng
wéi
néng
yǐn

xiāng
wéi

yīng
zhī
shuō
míng
yǐn
yún

sǔn
nǎo
biàn
zhī

wèi
yǒu

zhǒng
xiàn

sǔn
nǎo

fán

suǒchī
suǒ


zhì
zhě
suǒ


suī
shí
fēi
kuáng

kuáng
suǒ
zuò

nǎi
zhì
wéi
yǒu
chù
kuáng

liú

dōu

zēng
cháng
suǒ
yǒuyún

wéi


wèi
yǒu

lèi
shāng
dào

wángliàng
mén
ér

jiān

shāng
lún
sàng
zhě

shì
míng


xiàn

sǔn
nǎo

fán

suǒ

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


yǒu

lèi
xìng
yǒu
suǒ


huó
fāng
biàn
便

ér
shì
chán
jiān

fēn
jiě
zhī
jié

mìng
dài
jìn

xié

cún
huó

shì
míng

èr
xiàn

sǔn
nǎo

fán

suǒ

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


yǒu

lèi
wéi
xìng
qiān
tān
qiān
gòu
suǒ


xìng
yǒu
zhǒng
zhǒng
yǎng
mìng

yuán

ér

jiān
xìng


cún
huó

shì
míng

sān
xiàn

sǔn
nǎo

fán

suǒ

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yún

qiān
gòu

wèi

qiān
gòu


zhě

宿

qiān
tān

chuàn
huì
shī
qiān
gòu

èr
zhě
xiàn

shàng
pǐn

liàn
shēn
mìng
qiān
gòu

sān
zhě

tóng
fēn
yǒu
gòng
zhù
suí
zhuǎn
zhū
yǒu
qíng
suǒ

chuàn

bēi
bēi
xīn
wēi
liè
qiān
gòu


zhě
jiàn
tián
guǎ

huǐ
fàn
zhèng
xíng
qiān
gòu


zhě

zhū
cái


nán

xiǎng
qiān
gòu

liù
zhě
sān
shí
yōu
huǐ
qiān
gòu


zhě

zhū
cái
bǎo
wéi
jiàn
gōng


jiàn
guò
huàn
qiān
gòu


zhě
xié
shī
huí
xiàng
qiān
gòu

dāng
zhī
shì
míng

zhǒng
qiān
gòu


yǒu

lèi
ài

tiān

qiú

shēng
tiānshí
zhī
shēng
tiān
dào


duàn
shí
tóu
huǒ
zhuì
gāo
yán
děng

jiā

hài

shì
míng


xiàn

sǔn
nǎo

fán

suǒ

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


yǒu

lèi
ài

qīng
jìngshí
zhī
qīng
jìng
dào


wèi
jiā


ér

qīng
jìngliàng
mén

wéi

hài

shì
míng


xiàn

sǔn
nǎo

fán

suǒ

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì

zhǒng
xiàn


nǎonài

qín
xué

chú

dāng
zhèng
biàn
zhī
yīng

yuǎn

nài

qín
xué

chú

chéng
jiùwèi
shēng
xìn
zhě
lìng

shēng
xìn


shēng
xìn
zhě
lìng
bèi
zēng
cháng

yún

wéishī
luó
yuán
mǎn

èr
zhèng
jiàn
yuán
mǎn

sān
guǐ

yuán
mǎn


jìng
mìng
yuán
mǎn


yuǎn

zhǎn
zhuǎn
dǒu
zhèng
yuán
mǎn

shī
luó
yuán
mǎn
lüè
yǒu
shí
zhǒng


shēng
wén


biàn

xiāng

wèi
chū
shàn
shòu
chí

tài
shěn


tài

sǎn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

zhèng
jiàn
yuán
mǎn
lüè
yǒu

zhǒng


zhě
zēng


jiā

jiàn

biān
zhí
jiàn

yǒng
duàn


èr
zhě
sǔn
jiǎn


xié
jiàn

yǒng
duàn


sān
zhě

jiàn
wèi
zhū
jiàn


jiè
jìn


yǒng
duànzhě
wàng


xiáng
chù
jiàn

yǒng
duànzhě
wàng

fēi
yǒu
wéi
yǒu
yǒu
wéi
fēi
yǒu
zhū
diān
dǎo
jiàn

yǒng
duàn


guǐ

yuán
mǎn

yǒu

zhǒng

wèi
huò

shí

yīng
suǒ
zuò
shì

huò

shàn
pǐn
yīng
suǒ
zuò
shì

huò

wēi

yīng
suǒ
zuò
shì

suí
shùn
shì
jiān


nài

suǒ
yǒu
guǐ


guǎng
广
shuō
yīng
zhī

shēng
wén


jìng
mìng
yuán
mǎn

yǒu

zhǒng

wèi
néng
yuǎn

jiǎo
zhà
děng


xié
mìngshēng
wén

yīng
zhī

xiāng

yuǎn

zhǎn
zhuǎn
dǒu
zhèng
yuán
mǎn
lüè
yǒu
liù
zhǒng

wèi

liù
zhǒng
dǒu
zhèng
gēnzhōng
liù
zhǒng
dǒu
zhèng
gēn
zhě

wèi
fèn
忿
hèn
děng

guǎng
广
shuō

jīng

yòu

liù
chù
yīng
zhī
jiàn

liù
dǒu
zhèng
gēn

yún

liù
chù


zhě

ráo

xiāng

èr
zhě

yǐn

guò
jiāo
màn
zhí
chí

sān
zhě

yǎng
gōng
jìng

ài
xiàn
xíng


zhě
huǐ
fàn
zēng
shàng
jiè
xíng


zhě
huǐ
fàn
zēng
shàng
xīn
xíng

liù
zhě
huǐ
fàn
zēng
shàng
huì
xíng

yīng
zhīchù
jiàndǒu
zhèng
gēn
běn

nǎi
zhì


liù
chù
jiàn


liù
dǒu
zhèng
gēn
běn

wèi
yǒu

lèiluó
zhòng
suǒ
shí
zhī

guǎng
广
cóng

chù
duō
huò

yǎng

yóu
shì
yīn
yuán
yǒu
suǒ
huǐ
fàn


suǒ
fàn
zuì


yǐn
cánglìng

zhī

suǒ
fàn

yǒu
zhū

chú

liǎo
zhī


duì

duì
èr
huò
duì
zhòng
duō


fàn
shì


yóuxiàng
yōu

shāo
nǎo
shēn
xīn

yòu
yóu
jiāo
màn
suǒ
zhí
chí

duō
shēng

nǎo
duì

zhòng
rén
qián
jiù

shì

rén
xiān
yǐn
suǒ
fàn

shuō
míng
wéi


yòujiāo
màn
fán
nǎo


èr

míng

yǐn

guò
jiāo
màn
zhí
chí

yóu
shì
jiàn

dǒu
zhèng
gēn
běn


yǒu

chú
gōng
jìng

yǎng

ài
xiàn
xíng

jiàn
yǒu

rén
duō
ráo
cái
bǎo
zhòng
suǒ
zhī
shíyòu


biàn
便
qīn

yīn
zhòng
chéng
shì

fēi
ài
fēi
jìng

fēizhuān
wéi

yǎng
gōng
jìng
yīn
yuán


shì

weí
shè


zhì
zhí
rěn


róu

wéi

zhǐ

shī
chù
suí


zài
suǒ
duō
yǒu
shī
wéi

érdōu

suǒ
zuò


shì

weí
shè


jié
huì
ài

xiū

tóng
fàn
xíng
zhě


wéi
zhù
bàn

suǒ
yǒu
sēng
shìshì
jiē
lìng

zuòxiāo
rán


ér
zhù


shì
huò
yǒu
huǐ
fàn
jìn
jiè

tóng
fàn
xíng
zhě
zhèng
jié
wèn
shí

biàn
便

fēn
míng
jiǎ
tuō

shì
ér
yǒu
suǒ
shuō


shì
míng
wéi
xíng
jiǎo
wěi
xíng
kuáng
chǎn

chù
suǒ
yóu

yīn
yuán

zhū
dǒu
zhèng


suí
suǒ
yīng
dāng
zhī

xiāng


shì
xiāng
wéi

yǒu

zhǒng


lìng
wèi
xìn
zhě
zhuǎn
zēng

xìn

lìng

xìn
zhě
xún
huán
biàn

nài

qín
xué

chú
chéng
jiù

qiē
zhǒng
děng

zhèng
xíng
suǒ
yǒu
jiā
xíng

yún

jiā
xíng


èr
sān
kāi
xiǎozhèng
zhìzhì
zhí


ruò
yǒu

xué

qiē
shēn
fēn

zhū
xué
zhōng
zhèng
shàn
xiū
xué

yòu

suǒ
xué
zuì

gōng
jìng
wéi

diào

wéi
bān
niè
pán


shì
dāng
zhī
míng
jiā
xíng


ruò
yǒu
suǒ
fàn
yóu
huán
chūshì
dāng
zhī
míng
ruò

xué
chù

shí
shí
qǐng
wèn
chí
sān
cáng
zhě

suǒ
yǒu

ài
zhū
shàn
nán

yīng
suǒ
xiū
xué

néng
kāi
shì


shì
dāng
zhī
míng
kāi
xiǎo


cóng

wén

ruò


zhōng
shì
zhēn
shì
shí

dǎo
shè
shòu

ruò


zhōng
wěi

nài

xiàng

zhèng

zhū
è
yán
shuō
wéi
bèi

xìng

shí
liǎo
zhī

suī

zhì

gōng
shēn
qǐng
wèn
suǒ
wèi
kāi
xiǎo

ér
duō
wénshì
zūn
suǒ

zhē
zhǐ


kāi


néng


weí

shā
mén
xìng
shì
néng
suí
shùn
shì
néng
wéiliǎo
zhīsuǒ
yīng
néng
zhèng
xiū
xíng
néng
zhèng
yuǎnshì
dāng
zhī
míng
zhèng
zhì


ruò
xìn
jiě


zhū
kuáng
chǎn


yǒu
shǎo
fēn
zhà
wàng
fēn
bié

fēi

shǎo
fēn
suǒ
kāi

zhōng
zēng

duō
fēn
ér

xiàn
xíng

fēi

duō
fēn
suǒ
kāi

zhōng
sǔn
jiǎn
shǎo
fēn
ér

xiàn
xíng


suǒ
xiàn
xíng

zēng

jiǎn


shì
zuì
chū

shēng
xīn
qìng

hòu
lìng


ān

ér
zhù
xiū
xíng
zhèng
xíng

fēi
xuàn
huòshì
dāng
zhī
míng
zhì
zhí

nài

suǒ
xué
jiā
xíng

yīng
zhī
yǒu
luó
pǐn
lèi
chà
bié

wèi
yǒu

lèiluó


shàn
shuō


nài

zhōng


chū
jiā

shǐ
jiāngsuīréng
wèi
chū
jiā

biàn
便
shēng
fán
nǎo
xié

xún
qiú


shì
yuán

suì

chū
jiā


yǒu

lèi

chū
jiā


fán
nǎo
chì
shèng


fàn
zuì

yóu
shì
yīn
yuán
duō
zhū
yōu
huǐ

biàn
便
shēng
fán
nǎo
xié

xún
qiú


yǒu

lèi

chū
jiāchū
jiā


shēng
shè
suǒ
xué
jiāng


chū
jiā

shēng
yōu
huǐ

ér
zuò
shì
niàn

fēi

hǎo
zuò
suǒ
wèi
chū
jiā


yóu
èr
yuán

shēng
fán
nǎo
xié

xún
qiú


yǒu

lèi

chū
jiā


mìng
nán
yīn
yuán
wéi
yuè
suǒ
xué

nǎi
zhì
jìn
mìng
ài

chū
jiā
qín
xiū
fàn
xíng


fēi
èr
yuán

shēng
fán
nǎo
xié

xún
qiú


shì

zhǒngluó
shì

shēng
lèi


yǒu

lèi

wèi
zhū
yǒu
xué
wèi

jiě
tuōwéihòu


xīn
huì
jiě
tuō
tōng

shēng
jìn


shí
liǎo
zhī

shì
míng

luó

wàng
qián


zhū

shēng
lèi

yóu
diào
shàn

ài
yǒu
xué
jiě
tuō


hòu
jiě
tuō
tōng

shēng
jìn
ér
yǒu
chà
biédāng
zhī

jiàn
zhōng
qián
sānluósuǒ
yīngsuǒ
shēng

yōu
huǐ
suǒ
shēngsuǒ
shēng
suǒ
yǒu
fán
nǎo
xié

xún
qiú

yīng
zhèng
chú
qiǎn


shàng
jiě
tuō
yīng
zhèng
liǎo
zhīwéi

hòu
shàng
jiě
tuō
yīng
zhèng
liǎo
zhī

ruò
néng

shì

qiē
dāng

píng
děng
píng
děng
sān
xué
zhōng
dāng
zhī
lüè
yǒu
sān
zhǒng
xié
xíng

wèi
yǒu

lèiluó

xiān
qiú
niè
pán
ér

chū
jiā

chū
jiā

hòu
wéi
tiān
miào

ài
wèi
suǒ
piāo

suǒ
shòu
chí
jiè
huí
xiàng
shàn


wéi

shī
luó
biàn
便
shēngshì
míng
wài
jiéluó

zēng
shàng
jiè


xié
xíng


yǒu

lèiluó


wéi

jiè
biàn
便
shēngér
néng

zhèng
shàng
zhū
shì
jiān
suí

jìng
dìng
dìng
shēn
shēng
wèi
rǎn


jìn
shàng
qiú
shèng

xiàn
guān

shì
míng

jiéluó

zēng
shàng
xīn

èr
xié
xíng


yǒu

lèiluó

shì

yǒu
xué

jiànyóu
zhù
fàng


xiàn

zhōng

bān
niè
pán

dāng
zhī
shì
míng

zēng
shàng
huì

sān
xié
xíng


shì
lüè
yǐn
suí
shùn

lùn
jìng
zhì
xiāng
yīng
diào

zōng
yàojiā
qiē
suí

fāng

jiē
dāng
jué
liǎo

shè
shì
fēn
zhōng
běn

shì

biàn
shè

shì

shuō

nài

shìjiā

yún

míng
wéijiā
shì

wèi
ruò


lǎnjiā

ruò

nài
jiā

zǒng
lüè
míng
jiā

suī
gēng

biéjiā

rán
wéi
lüè
shè

liú
zhuǎn
huán
miè

rǎn
qīng
jìng

shuō
jīn

shuō
fēn
bié

xiāngjiā


tuō
nán
yuē

yào
yóu

shì

fēi


shì


qián
lüè

shì

hòu
dāng
guǎng
广
biàn

ruò
yǒu
zhū

yīng
wéi

shuō

yào


mén
xiān
zǒng
biāo

mén
hòu
bié
jiě
shì

ruò

shì
zhě
míng
shùn
zhèng


fēi


mén
xiān
zǒng
biāo


huán


mén
hòu
bié
jiě
shì


xiān
zǒng

yún

yǒu
wéi
hòu
bié
shì
yán
suǒ
wèi

yùn

ruò

shì
zhě
míng
shùn
zhèng


fēi
xiān
zǒng

yún

yǒu
wéi
hòu
bié
shì
yán
suǒ
wèi
yǒu
wéi


shì

qiē
yīng
suí
jué
liǎo

lüè
yóu
èr
xiāng

yīng
zhī
jiàn

fēn
bié

xiāngjiā


zhě
xiān
lüè

shì

èr
zhěshì
suǒ
lüè

shì
hòu
dāng
guǎng
广
biàn

yún

míng
wéi
xiān
lüè

shì

wèi
lüè

liú
zhuǎn

rǎn
pǐn
shì


huán
miè
qīng
jìng
pǐn
shì

yún

liú
zhuǎn

rǎn
pǐn
shì

wèi
liù
shí
shēn

xìng
suǒ

suǒ
yuán
zhù
bàn
shì

ruò
yùn
jiè
chù
shì

ruò
zhū
yuán

chù
fēi
chù
shì

ruò
sān
shòu
shì

ruò
sān
shì
shì

ruò

yuán
shì

ruò
zhū

shì

ruò
fán
nǎo
shì

ruò
sān
jiè
shì

wèi

jiè
děng

ruò
shí
yǒu
shì

wèi

yǒu


yǒuyǒu


luò
jiā
yǒu

bàng
shēng
yǒu

guǐ
yǒu

tiān
yǒu

rén
yǒu


yǒu

zhōng
yǒu

yóu
bié


shàn

è

zhāo
yǐn

xiàng
yǒu
chà
bié


ruò
shí

shí
zhù
shì

wèi

shí
zhù


shí
zhù
zǒng

shuō


ruò
jiǔ
yǒu
qíng

shì


jīng
guǎng
广
shuō

ruò


shì

ruò

shēng
shì

ruò


tāi
shì

ruò
shì

ruò

shí
shì

ruò

yán
shuō
shì

ruò


shòu
shì

ruò

diān
dǎo
shì

ruò


shì

ruò


shì


shì
děng
lèi

míng
wéi
lüè

liú
zhuǎn

rǎn
pǐn
shì

yún

huán
miè
qīng
jìng
pǐn
shì

wèi
miè

shì

ruò
dào

shì

ruò
sān


shì

ruò
zhū
zhì
shì

ruò

suǒ
yǐn
zhū
gōng

shì

ruò

zhèng

shì

ruò

zhèng
zuò

guān
chá
shì

ruò
sān
shífēn

shì

ruò

xíng

shì

ruòshì

ruò
shē
shè

shì

ruò

xiū
dìng
shì

ruò
sān


shì

ruò
sān
xué
shì

ruò

shā
mén
guǒ
shì

ruò

zhèng
jìng
shì

ruò

shèng
zhǒng
shì

ruò
sān
chéng
shì

ruò

mén

shì


shì
děng
lèi

míng
wéi
lüè

huán
miè
qīng
jìng
pǐn
shì


shì
děng
shì
guǎng
广
biàn
jiàn


suí

suǒ
yīng


qián
suǒ
shuōzhōng

zhū
shè
fēn

yīng
zhī

xiāng

yòu

qiē
shì

yào
yán
zhī

zǒng
yǒu

shì


zhě
xīn
shì

èr
zhě
xīn
suǒ
yǒu

shì

sān
zhě

shì


zhě
xīn

xiāng
yīng
xíng
shì


zhě

wéi
shì

yún
shì
suǒ
lüè

shì
hòu
dāng
guǎng
广
biàn

wèi
lüè
yóu

xiāng
guǎng
广
biàn

shì


děng
wéi
mén
chà
bié


èr

xiāng
chà
bié


sān
shì

chà
biépǐn
lèi
chà
biémén

xiāng
shì

chà
bié


shè
shì
fēn
yīng
zhī

xiāng

pǐn
lèi
chà
bié

yǒu

zhǒng


jiàn

yǒu
fēi
yǒu

fēi

xìng
chà
bié

èr
jiàn

jiè

chà
bié

sān
jiàn

shí
fēn
chà
bié


jiàn

fāng
suǒ
chà
bié


jiàn

xiāng

chà
bié

liù
jiàn

fēn
wèi
chà
bié


jiàn

pǐn
fēn
chà
bié


jiàn

dào

chà
bié

yóu

shì
děng

zhǒng
chà
biéqiē
shì
pǐn
lèi
chà
bié

yīng
suí
jué
liǎo

yún

jiàn

yǒu
fēi
yǒu

fēi

xìng
chà
bié

wèi
ruò
lüè
shuō
yǒu
sān
zhǒng
yǒu


zhě
shí
yǒu

èr
zhě
jiǎ
yǒu

sān
zhě
shēng

yǒu

yún

shí
yǒu

wèi
zhū
quán
biǎo

yǒu
míng


yǒu
shì
míng

shì

ài
ér
zhuǎn

fēi
huò
shí
zhuǎn
huò
shí

zhuǎn

dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuō
shí
yǒu
děng
zhū


zhōng

jiàn

yōng
shì
jūn
lín
cǎo


shí
děng
xiāng


xiāng
wéisuí
zhuǎntuì
退
huán


děng
zhū
xiāng


qiē
chù
jiē

suí
zhuǎn

shì


xiāng
suǒ
quán
shí
yǒu

dāng
zhī

xiāng
suǒ
quán
jiǎ
yǒu

yòu

jiǎ
yǒu
lüè
yǒu
liù
zhǒng
jiǎ
yǒu

èr
yīn
jiǎ
yǒu

sān
guǒ
jiǎ
yǒu


suǒ
xíng
jiǎ
yǒu


fēn
wèi
jiǎ
yǒu

liù
guān
dài
jiǎ
yǒujiǎ
yǒu
zhě

wèi
wéi
suí
shùn
shì
jiān
yán
shuō

jiě
liǎo
yùn
děng
zǒng
xiāng

jiànyǒu
qíngluó
zhòng
shēng
děng
xiǎng


xiǎng
wéi
néng
xiǎn
liǎoshì

shuō
míng


jiǎ
yǒu

yīn
jiǎ
yǒu
zhě

wèi
wèi
lái
shì

shēng

xíng
yóu
wèi
shēng


suī
fēi
shí
yǒu

ér
yǒu

yīn
dāng

shēng


míng
yīn
jiǎ
yǒu

guǒ
jiǎ
yǒu
zhě

suǒ
wèi

miè
shì
dào
guǒ
shuō


rán
fēi
shí
yǒu

wéi
yuē

duàn

qiē
fán
nǎo


dāng
lái
shì

jìng

shēng
ér
jiǎsuǒ
xíng
jiǎ
yǒu
zhě

wèi
guò

shì

miè
zhū
xíng

wéi
zuò
xiàn
qián
niàn
suǒ
xíng
jìng

shì

shuō
míng
suǒ
xíng
jiǎ
yǒu


xiè
miè


ér
fēi
shí
yǒu

fēn
wèi
jiǎ
yǒu
zhě

wèi
shēng
děng
zhū
xīn

xiāng
yīng
xíng


qiánbiāo
biàn
shìzhū
xíng
yóu

qián
hòu
yǒu

fēi
yǒu

tóng
lèi

lèi
xiāng

fēn
wèi
jiǎ

shēng
děng

fēi

shēng
děng

zhū
xíng
wài
yǒu
zhēn
shí

ér
biéguān
dài
jiǎ
yǒu
zhě

wèi

kōng
fēi

miè
děng


kōng

wéi
dài
zhū


ér
jiǎ
jiàn


ruò

shì
chù


fēi
yǒu
jiǎ
shuō

kōng

fēisuǒ
xiǎn


wài
bié
yǒu

kōng
shí
fēi

suǒ
xiǎn

míng
shí
yǒu

guān
dài
zhū
xíng


shēngwèi
lái
shì

shēng

zhōng


fēi

miè

shēng
suǒ
xiǎn

jiǎ
shuō
wéi
yǒu

fēi

shēng
suǒ
xiǎn

shuō
wéi
shí
yǒu

yún

shēng

yǒu

wèi


zhōng

qiē
míng
yán

qiē
shī
shè
jiē

yǒng
duàn


zhū

lùn


zhū
fēn
bié

shàn
quán
fāng
biàn
便
shuō

wéi

xìng
zhēn

shí

kōng


děng

zhēn
shí

pǐn


suǒ
zhī
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shí

yīng
zhī

xiāng


shàng
xiāng
wéi

dāng
zhī
fēi
yǒu

yòu
yóu

zhǒng
bié

bié


yīng
zhī
jiàn
xìng


yóu
suǒ
yīn
bié

bié


èr
yóu
suǒ

bié

bié


sān
yóu
zuò
yòng
bié

biéyóu
shí
fēn
bié

bié


ruò
suǒ
yīn
děng
zhū


xiāng
chà
bié
ruò


xiāng
chà
bié
qián

hòu

xiànshí
fēn
bié
zhě

wèi

qiē
xíng
wéi
shà

zhù

huán
wàngshuō
wéiguò
shà

hòu
shuō
míng
wéi


yóu

wéi
zhǒng
ér


shēng

shuō
wéi
suǒ
yīn

ruò
yóu
yǎn
děng


zhǒng
děng
wéi

ér
zhuǎn

shuō
míng
suǒ


ruò

qiē
xíng
bié
bié
gōng
néng

shuō
míng
zuò
yòng


shì
míng
wéi
jiànyǒu
fēi
yǒu

fēi

xìng
pǐn
lèi
chà
bié

yún

jiàn

jiè

chà
bié

wèi
sān
jiè
chà
bié

yán

jiè
zhě

wèi
xià
cóng

jiān
shàng
chāo

huà
zhì

luó
gōng


zhōng
zhū
xíng
jiē
yīn

jiè
fán
nǎo
suǒ
shēngsān
shì


fán
nǎo
wéi
suǒ

zhǐ


pǐn

zhòng
zhī
suǒ
suí

wéi

suǒ


yòu

jiè
zhōng

qiē
fán
nǎo
quán
wèifēi
dìng

shè
jiè

qiē
fán
nǎo

fēndìng

suǒ
shè


fán
nǎo
xiāng

qián
yīng
zhī

yán

jiè
zhě

wèi

jìng

bìng
jìng

zhōng
jiān
yǒu
shí

jiè
zhě

wèi
kōng
chù
děng

yún

jiàn

shí
fēn
chà
bié

wèi

guò

shì
yǒu

jiān

miè

yǒu
lín
jìn

miè

yǒu
jiǔ
yuǎn

miè


wèi
lái
shì
yǒu

jiān
jiāng
shēng

yǒu
lín
jìn
dāng
shēng

yǒu
jiǔ
yuǎn
dāng
shēng


xiàn
zài
shì
yǒu
shà

xiàn
zài

yǒu
zhòng
tóng
fēn
xiàn
zài

yǒu
xiāng

wèi
miè
xiàn
zài

yún

jiàn

fāng
suǒ
chà
bié

wèi
yǒu

zhū


chù
suǒyǒu
yuǎn
jìn
fāng
suǒ
chà
biézhū

yóu


chù
suǒ

ruòér

shēng

chù
shuō
yǒu
fāng
suǒ


yóu
zhuǎn
xiāng


fēi

chù
suǒ


yǒu

zhū


yóu
èr
zhǒng

yún

jiàn

xiāng

chà
bié

dāng
zhī
xiāng

lüè
yǒu

zhǒnggēn
jìng
yǒu
chà
biéxiāng
shēn
xiāng


èr

shēn
xiāng


sān
zhū
gēn
xiāngjìng
jiè
xiāng


èr
shì
jiǎ
jiàn


èr
shì
zhēn
shí


yún

jiàn

fēn
wèi
chà
bié

wèi

fēn
wèi


fēn
wèi

fēn
wèi


shì
néng
shùn
sān
shòu
zhū


yún

jiàn

pǐn
fēn
chà
bié

dāng
zhī
jiàn

suǒ
zhì
néng
zhì
èr
pǐn
chà
bié

wèi
rǎn

rǎn


xià
liè
shēng
miào


zhí
shòu
fēi
zhí
shòu


yǒu

yǒu
jiàn

jiàn


yǒu
duì

duì


yǒu
wéi

wéi


yǒu
lòu

lòu


yǒu
zhèng

zhèng


yǒu
ài
wèi

ài
wèidān
shì

chūshì
jiān
chū
shì
jiān


duò
shè
fēi
duò
shè


dāng
zhī

zhōng

yóu

yīn
yuán
jiàn

rǎnzhě

sān
shòu
zhōng


suǒ
yīng
wéi

rǎn


èr
zhě
néng
biàn
shè
shòu
zhū
fán
nǎo
pǐn

zhòng
xìng


sān
zhě
néng
biàn
shè
shòu
xiàn

dāng
lái
fēi
ài
guǒzhě
néng
biàn
lián
jié
shēng
xiāng
zhě
néng
biàn
zhàng
ài

qiē
shànsuǒ
zhī
zhàng
zhì
shēng


yóu
shì
yīn
yuán
míng
wéi
rǎnshì
xiāng
wéi

yīng
dāng
liǎo
zhī

rǎn

xiāngrǎn

lüè
yǒu
èr
zhǒng

wèi
shànyóu
chòu
làn

jìng

fán
nǎo

jìng


míng

jìng

yóu


zhōng
zhū
suǒ
yǒu
shòu
jiē

shìmíng
wéi


yóu

cháng
xìng


míng

jiān

ruò
yóu

shì
shēng

dào


xìng
shì

jìng

xìng
shìxìng
shì

jiān


xìng

huì
míng
wéi
xià
liè

chāo
guò


yīng
zhī
shēng
miào

yòu
xiāng
dài

xià
liè
shēng
miào
èr
xiāng
chà
bié

wèi
dài

jiè

jiè
shì
liè

dài


jiè

jiè
shì
liè

ruò
dài
niè
pán
sān
jiè
jiē
liè


shì
děng
lèi
yīng
dāng
liǎo
zhī

wēi
zhuó
chà
bié


jìng
huì
chà
bié


shì
yòng
chà
bié


yīng
zhī
jiàn


ruǎn
děng
pǐn
lèi
yǒu
chà
bié


yīng
zhī
jiànzhū

suǒ
yǒuyòu
yǒu

yóu
shì

shēng
liǎo
nán
liǎo


yīng
zhī


èr
zhǒng
chà
bié

wēi
wèi

wēi


zhuó
wèi
suǒjìng
wèi
zhōng
yǒu
shàng
huì
wèi

yǒu
xià
yán
shì
yòng
zhě

wèi
ruò
shì
chù
yǒu


děng
shì
yòng
zēng
qiáng

suī

liàng
děng

ér
néng
shēng


xiǎnruǎn
děng
pǐn
lèi
yǒu
chà
bié
zhě

wèi

děng
zhū
shòu
xìn
děng
zhū

yǒu
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
lèi
chà
bié

zhí
shòu

zhě

wèi
zhū


wéi
xīn
xīn
suǒ
zhī
suǒ
zhí
chí

yóu
tuō


xīn
xīn
suǒ
zhuǎn
ān
wēi
shì
tóng

tóng
ān
wēi
zhě

yóu
xīn
xīn
suǒ
rén
chí


duàn

huài

làn


yóu

shì
suǒ
zhí
shòu


huò
shí
shuāi
sǔn
huò
shí
shèxīn
xīn
suǒ

suí
sǔn
xiāng
wéi

míng
fēi
zhí
shòu

yán
yǒu

zhě

wèi
néng

fāng
suǒ

yán


zhě

wèi


fāng
suǒ


yuē
suǒ
yuán
lǐng

liú
zhuǎn
shī
shè
jiàn


yán
yǒu
jiàn
zhě

wèi
ruò
zhū

kān
wéi
yǎn
shí

suǒ

děng

shì
zài


míng
liǎo
xiàn
qiánxiāng
wéi

míng
wéi

jiàn

yán
yǒu
duì
zhě

wèi
ruò
zhū

néng
ài

jiàn
ài

wǎng
láixiāng
wéi

míng
wéi

duì

yán
yǒu
wéi
zhě

wèi
yǒu
shēng
miè

zhǔ
yīn
yuánxiāng
wéi

yīng
zhī

wéi

yán
yǒu
lòu
zhě

wèi
ruò
zhū

zhū
lòu
suǒ
shēng

zhū
lòu

zhòng
zhī
suǒ
suí


zhū
lòu
xiāng
yīng

zhū
lòu
suǒ
yuán

néng
shēng
zhū
lòulái
jīn
wéi
lòu

zhǐxiāng
wéi

yīng
zhī

lòu

néng

dāng
lái
shēng
děng
zhòng

wéi
shēng
yīnxiàn

zhōng
yǒu
zuì
xìng


míng
wéi
yǒu
zhèngxiāng
wéi

míng
wéi

zhèng


mén


ài
rǎn
suí


míng
yǒu
ài
wèixiāng
wéi

míng

ài
wèi

wài
mén
jìng
jiè
ài
zhuó
suí


míng

dān
shìxiāng
wéi

míng

chū


ruò

yǒu
lòu
yǒu
zhèng
yǒu
ài
wèi

dān
shì


shì

qiē
míng
wéi
shì
jiān

ruò
néng
zhì


shì


suǒ


zhì
nǎi
suǒ
yǐn


míng
shì
jiānxiāng
wéi

míng
chū
shì
jiān

ruò
zhū
shì
jiān
míng
duò
shè


duò
yǒu
qíng

shì
jiān
shè


ruò
chū
shì
jiān
fēi
duò
shèduò
qián
shuō
shì
jiān
shè


yún

jiàn

dào

chà
bié

wèi

dàoxiāng
dài
dào


èr
zhèng
chéng
dào


sān
zuò
yòng
dào
ěr
dàoshì
dào

chà
bié
fēn
bié


shēng
wén

yīng
zhī

xiāng


shì

zhǒng
pǐn
lèi
chà
bié


qián
suǒ
shuō

mén

xiāng
shì

chà
bié

yīng
zhī

qián
guǎng
广
lüè
suǒ


qiē
shì
zhōng
néng
zhèng
guǎng
广
biàn


guò

biàntuō
nán
yuē

chū

xiāng
shè
děng


chéng
jiù
děng


xìng
děng
yīn
děng
hòu
guǎng
广
shuō

děng

yǒu
jiǔshè

qiēděng
wéi
jiǔ


shànèr

shànsān


jiàn
suǒ
duàn
xiū
suǒ
duànliù

duàn
xié
xìng
dìng
zhèng
xìng
dìngjiǔ

dìngshàn
děngguǎng
广
biàn

xiāng

jiàn
suǒ
duàn


zhě

wèi

qiē
jiàn

ruò

jiàn
děng
tān
tián
chī
màn

ruò
èruò

zhū

yóu


děng

xiū
suǒ
duàn


zhě

wèi


qiē
suǒ
yīng
duànduàn


zhě

wèi

lòu


xié
xìng
dìng


zhě

wèi

jiān


duàn
shàn
gēn

zhèng
xìng
dìng


zhě

wèi
xué

xué
suǒ
yǒu
zhūdìng


zhě

wèi

fēi
xué
fēi

xué


yīng
zhī

zhōng
suǒ
yǒu
zhū


xìng
xiāng
shè

xìng
xiāng
yīng

huò
yǒu

lèiluó

chéng
jiù
shàn


fēi

shàn


wèi
zhū
shèng
zhětān
shēng
chú
zhǒnghuò
yǒu

lèiluó

chéng
jiù

shàn

fēi
zhū
shàn


wèi
duàn
shàn
gēnluó
chú
zhǒng
yǒu
chéng
jiù
shàn

shàn


fēi
huò
wéi

shàn
huò
wéi


ér


zhě

yòu


zhōng
yīng
zhī
zhūsuǒ
yīng
ruò

ruò
shè

wèi
yǒu

lèi

yóu
shòu
suǒ
shòu


huò
shè
suǒ
shòu


huò
xié
tuī
qiú


huò
zhèng
tuī
qiú


huò
zhuǎn
xíng


huò

ěr


huò
huò
jiā
xíng


huò
tuì
退
shī


huò

guǒ


huò

shēng


ér
yǒu

shè


bié
jiě
tuō


děng


yóu
shòu
yóu
shè


shè

ruò
zhū
shàn

yóu
xié
tuī
qiú

shè

yóu
zhèng
tuī
qiúyóu
zhuǎn
xíng


shè

chú


huò

chú
suíèr
xíng
shēngqiē
yǒng
shè

yóu

ěr


shì
jiān
huài
shí
néng


ěr
suǒ

jìng


yóu
néng

shàng

suǒ
yǒu
shàn


yóu
jiā
xíng


néngsuǒ
yǐn
gōng


lìng
xiàn
zài
qián

yóu
tuì
退
shī


huán

xiān
shí
zhū
xià
liè


yóu

guǒ


shè
zhū
shìchū
shì


hòu
míng
jìng
shì
jiān
shàn


yóu

shēng

ruò
shēng
xià
shí
huò

shēng

shàn


shàn


zhū


ruò
shēng
shàng
shí
wéi

shàn


zhū
yǒu
suǒ
shèsuǒ
yīng

suí
jué
liǎo


yǒu
xiāng
wéi

zhū
xīn
xīn
suǒ
ér
gòng
xiāng
yīngxiāng
shèshà

xíng
huán


shà


yòu


qiē
shēng

zhū
xíng

yǒng
duàn


yòu

zhū
xíng
xiān
wèi
zēng
shēng

rán
lìng


yòu

qiē
xíng
jiē
shà

shēng

shēng
shà

hòu


tíng
zhù

zhū
xíng

shēng

zhù

miè

yòu

qiē
xìng

yǒu

èr

xìngyòu
dìng

yǒu
tóng
lèi
èr


shí
xiāng
yīng


yóu

èr

xìngyòu
fēi


yǒu
guāi

xiāng
èr
zhǒng
zuò
yòng

yòu

qiē
xíngzhuǎn
ér
yòu
fēi

xìng


xìng
suí
zhuǎn

yòu
fēishà

xīn


shà

xīn
wéi
suǒ
yuán

yòu
fēi


shà


xìng


shà


xìng
wéi
yīn


fēi
hòu
shēng
wéi
qián
shēng
yīn


fēi
tóng
lèi
wéi

lèi
yīnshàn
wàng
shàn
shàn
wàng

shàn

ér
zuòshú
guǒ
yīn

guǎng
广
shuō

děng

tuō
nán
yuē

chū
zhū

zhūzhì
jiā
xíng

sān


gēn
dào
duì
zhì
xíng
xiū

yǒu
lòu

lòu

zhū
guǒ
zhū
yīn
yuán

luó
hòu
biàn
zhī
jīu
jìng

yǒu
jiǔ
zhǒngděng
wéi
jiǔliáng


èr
fāng
biàn
便


sān
guān
xíngjiànxiū


liù
yǒu
xué
xuéshèng
zhě


jiǔ

shēng


xiān
yīng


chū
shì

liáng


wéi
jìn
lòu
qín
xiū
fāng
biàn
便


xiū
suí
shùn
jué

fēn
shí
zhèng
guān
zhūnéng
zhèng

zhèng
xìng

shēng


hòu
jiàn
zhèng

shā
mén
guǒ


zhōng
qián
sān
shì
yǒu
xué

guǒ
shì

xué

zhèng

shēng


qiē
shì
jiān
jiàn
shēng
jìn
dào

míng
wéi
xiūzǒng
shè
jiàn

xué

xué

míng
shèng
zhě

qiē
míng

shēng


wèi
ruò
wèi
xiū
jiā
xíng

ruò

xiū
jiā
xíng

ruò

qiē

shēng

yǒu
jiǔ


néng
jìn
zhū
lòu


děng
wéi
jiǔ

wèi
wèi
zhì
dìng

ruò
chū
jìng


jìng

zhōng
jiān


sān
jìngsānchú


yǒu


yǒu

shèng


néng
wéi
jìn
jìng
huò
suǒ


yǒu
shí
zhì

néng
jué

qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè

wèi

zhì

lèi
zhì

ruò
shì

zhì

ruò

xīn
zhì

ruò

děng
zhì

jìn

shēng
zhì


guǎng
广
fēn
bié

shēng
wén


yòu


shī
yǒu

jiā
xíng


wéi

zhèng

zhèng
xìng

shēng

èr
wéi

shàng
guǒ

sān
wéi
jìn
wéi

zhuǎn
gēn


wéi
yǐn
gōngyǒu


sān
sān
kōng
sānèr

yuàn
sānsān

xiāng
sān
yǒu
sān
zhǒng

qiē
xíng
xiàng
zhù
guǒ
zhě
gēn


wèi
zhī

zhī
gēn

shì
xíng

liú
guǒ
xiàng
zhě
gēn

èr

zhī
gēn

shì

liú
guǒ

shàng
nǎi
zhì
xíng
ā
luó
hàn
guǒ
xiàng
zhě
gēn

sān

zhī
gēn

shì
zhù
ā
luó
hàn
guǒ
zhě
gēn


yǒu
jiǔ
dào

yún

wéi
jiǔ


shì
jiān
dào

èr
chū
shì
dào

sān
jiā
xíng
dàojiān
dào


jiě
tuō
dào

liù
shēng
jìn
dào


xià
pǐn
dào


zhōng
pǐn
dào

jiǔ
shàng
pǐn
dào

shì
jiān
dào
zhě

wèi
yóu


néng
zhèng
shì
jiān
zhū
fán
nǎo
duàn

huò

zhèng
duàn

néng
wǎng
shàn

huò
wǎng
è


chū
shì
dào
zhě

wèi
yóu


néng
zhèng
jīu
jìng
zhū
fán
nǎo
duàn

jiā
xíng
dào
zhě

wèi
wéi
duàn
huò
qín
xiū
jiā
xíng


jiān
dào
zhě

wèi
zhèng
duàn
huò

jiě
tuō
dào
zhě

wèi
duàn

jiān
xīn

jiě
tuō

shēng
jìn
dào
zhě

wèi
cóng

hòu

shēng
jiā
xíng

xià
pǐn
dào
zhě

wèi
néng
duì
zhì
shàng
pǐn
fán
nǎo

zhōng
pǐn
dào
zhě

wèi
néng
duì
zhì
zhōng
pǐn
fán
nǎo

shàng
pǐn
dào
zhě

wèi
néng
duì
zhì
xià
pǐn
fán
nǎo


yǒu

zhǒng
duì
zhì


yàn
huài
duì
zhì

èr
duàn
miè
duì
zhì

sān
rén
chí
duì
zhì


yuǎn
fēn
duì
zhì


yǒu
shí
liù
xíng
xiāng

wèi
guān
zhū

wéi

cháng
děng


qián

biàn


yǒu

zhǒng
xiū


shì
duì
zhì

shì
xíng
xiāng


shì
xiū


qián
dìng


shēng
wén

yīng
guān

xiāng


yǒu
èr
pǐn
shè

qiēyǒu
lòu


èr

lòuèr


qián
yīng
zhī

biàn


yǒu

guǒshú
guǒ

èr
děng
liú
guǒ

sān


guǒ


shì
yòng
guǒ


zēng
shàng
guǒ


yǒu
shí
yīn


suí
shuō
yīn

èr
guān
dài
yīn

sān
qiān
yǐn
yīn


shè
shòu
yīn


shēng

yīn

liù
yǐn

yīn


dìng

yīn


tóng
shì
yīn

jiǔ
xiāng
wéi
yīn

shí

xiāng
wéi
yīn


yǒu

yuán


yīn
yuán

èr
děng

jiān
yuán

sān
suǒ
yuán
yuán


zēng
shàng
yuán


shì

qiē
guǒ
yīn

yuán

děng

biàn

xiāng


yǒu

zhǒngluó

wèi
suí
xìn
xíng
děng


yǒu
liù
zhǒng
ā
luó
hàn

wèi
tuì
退

děng


yǒu

zhǒngluó

wèi
xíng

xiàng

zhù

guǒ
jiàn


yīng
zhī

shēng
wényǒu
liù
zhǒng
biàn
zhì


zhě

dìng

yǒu
lòu

biàn
zhì

èr
zhě
dìng

yǒu
lòu

biàn
zhì

sān
zhě

lòu

wéi

biàn
zhì


zhě

lòu
yǒu
wéi

biàn
zhì


zhě
shùn
xià
fēn
jié
biàn
zhì

liù
zhě
shùn
shàng
fēn
jié
biàn
zhì


yǒu
èr
zhǒng
jīu
jìng


zhě
zhì
jīu
jìng

èr
zhě
duàn
jīu
jìng

zhì
jīu
jìng
zhě

wèi
jìn

shēng
zhì
hòu
wéi
duàn
fán
nǎo


yīng
zhī

duàn
jīu
jìng
zhě

wèi
biàn
jīu
jìng
zhū
fán
nǎo
duàn

yóu

duàn


yuán
mǎn
jīu
jìng
zhèng
xīn
jiě
tuō

huì
jiě
tuō


shì
lüè
yǐn
suí
shùn

lùn
jìng
zhì
xiāng
yīngjiā
suǒ
yǒu
zōng
yào
qiē
suí

fāng

jiē
dāng
jué
liǎo

biàn
xíng

qiējiā


shè
shì
fēn
yīng
zhī

xiāng


lái

jiào
shù

xiàn
liàng


néng
qióng
dào

biān

àn
suí


fāng


suí

yǐn


suí
zhū
cōng
huì
zhě
qiē
yīng
zhèng
xún


yīng
zhèng
jué
liǎo


瑜伽师地论唱诵网:http://www.yujiashidlds.com

文章推荐:

长期放生感应

读诵佛经真有感应吗

读经时的感应

读经会有些什么感应

读经书后感应