瑜伽师地论唱诵网

瑜伽师地论第99卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第99卷(注音)shī

lùn


jiǔ
shí
jiǔ
juàn

shè
shì
fēn
zhōng
diào

shì
zǒng

shè


zhī


shì

shuō


lǎn
shìjiā

yún

míng
wéi

nài

shìjiā

wèi

cóng


zhǒng
jīng
wài
bié
jiě
tuō
jīng
suǒ
yǒu
guǎng
广
shuōjiā

zhǎn
zhuǎn
chuán
lái

lái
suǒ
shuō


lái
suǒ
xiǎn


lái
suǒ
zàn

míng

nài
jiānài
jiā
zǒng
xiāng
shǎo
fēn

jīn
dāng
shuō

tuō
nán
yuēshè
suí
xíng

shùn
néng

jìng

biàn
zhī
xìn

xìn

děng
wéi

hòu


lái
guān
jiàn
shí
zhǒng
shēng
nài

zhōng

wéi
zhū


zhì

xué
chù

wèi
shè
shòu
sēng


lìng
sēng
jīng
kěn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shè
shì
fēn
yīng
zhī

xiāng

ruò
néng
shè
shòu


xìng
děng
zhèng
xìn
chū
jiā

fēi
jiā
zhòng

dāng
zhī
shuō
míng
shè
shòu
sēngshì
chū
jiā

fēi
jiā


wéi

xuān
shuō
yǒu
yīn
yuán

yǒu
chū


yǒu
suǒ


yǒu
yǒng
měng

yǒu
shén
biàn
děng
shèn
shēn

jiào

dāng
zhī
shuō
míng
lìng
sēng
jīng
kěn

yǒu
yīn
yuán
děng
zhū

chà
bié


biàn

xiāng

yóu

zhǒng
xiāng

yīng
zhī
shuō
míng
lìng
sēng
ānzhě
lìng
shùn
dào


suǒ
kuì


èr
zhě
lìng
bìn

luó

sān
zhě
lìng
shàn
chú
qiǎn
suǒ
shēng
è
zuò


zhě
lìng
shàn
jiàng

zhū
fán
nǎo
chán


zhě
lìng
shàn
yǒng
miè
suí
mián
fán
nǎo

yīng
zhī

zhōng

zuì
chū
ān

zēng
shàngwèi
jìng
xìn
zhě

lìng
shēng
jìng
xìn


jìng
xìn
zhě

lìng

zēng
cháng


èr
ān

zēng
shàngdiào
shè

èluó


sān
ān

zēng
shànglìng
cán
kuì
zhě

ān

zhùān

zēng
shànglìng
shàn
fáng

xiàn

zhū
lòuān

zēng
shàngnéng
lìng
yǒng
miè
dāng
lái
zhū
lòu


shì
huò

ān

zhù


wèi


zhě

lìng

lìng
duō
rén
fàn
xíng
jiǔ
zhù

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

jiē
yīng
liǎo
zhī

yòu


qiē

yào
yán
zhī

wèi
zhèng
xiǎn
shì
zuì
chū
shè
shòu


zhèng
shè
shòu

shè
shòu

lìng
ān

zhù


xiǎn
wèi
lái
wèi
shè
shòu
zhě


fāng
biàn
便


shì
míng
wéi

èr
chà
bié


yīng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng
zuì


shè

qiē
zuì


děng
wéizhě

shēng
zuì


èr
zhě
zhòng

zuì


sān
zhě
sǔn
zhuì
zuìzhě
bié
huǐ
zuìzhě
è
zuò
zuì

dìng


suǒ
yīng
shì
zhū
zuì

zhōng


yǒu

zhǒng
huán
jìng
zuìděng
wéi


wèi
chú

shēng
suǒ

zuì

jiē

huán
jìng


yǒu

zhǒng
huán
jìng
zuì


zuì
chū
zuì

suī

huán
jìng

rán
wéi

èrluó

fēi
wéi

qiē

yǒu
chà
bié
jiē

huán
jìng

shì


shēngxiàng
huán
jìng

zhōng

yòu
ruò
lüè
shuō
yǒu
shí

zhǒng
fàn
zuì
guò
shī

biàn


qiē
fàn
zuì

zhōng

dāng
zhī
jiàn

zhū
suǒ
fàn
zuì


děng
shíshì
zhòng
guò
shī

èr
měng

chán
guò
shī

sān
kuì
guò
shīsuǒ

xián
guò
shījìng
xìn
zhě
bèi
lìng

xìn

yǒu
jìng
xìn
zhě
lìng

biàn

guò
shī

liù
duō
zhū
cái
bǎo
duō
zhū
shì

guò
shī


rǎn
zhuó
guò
shī


nǎo

guò
shī

jiǔbìng
guò
shī

shí
zhàng
wǎng
shàn

shā
mén
guò
shī

shí


yīngzhèng
yīng


ér
fǎn


guò
shī

shí
èr

yīng
wéi

fǎn

wéi


yīng

wéi

ér

wéi

guò
shī

shí
sān

yīng
gōng
jìng
ér

gōng
jìng


yīng
gōng
jìng
ér
fǎn
gōng
jìng
guò
shī

shí


yīng

cáng
ér


cáng


yīng

cáng
ér
fǎn

cáng
guò
shī

shí


yīng

jìn
ér


jìn


yīng

jìn
ér
fǎn

jìn
guò
shī

yīng
zhī

zhōng
chū
xiū

zhě
shēng

suī
yǒu
shì
zhòng
guò
shī

ér

měng

chán
guò
shī

yóu

è


wèi

shā
mén

suǒ

liàn

ruò
chū

zhě

liǎo
zhī


néng
zhàng
shā
mén

wéi
mìng
yīn
yuán


wéi
fàn
qiáng


wéi

shì
fàn

zhì

suǒ
fàn

yào
yóu


zēng
qiángruò
suī
yǒu
fàn

ér


niàn


cáng
xīn
chū


shā
mén
guǒ
réng
yǒu
kān
néng
qiē
fàn

shēng
zhě


yǒu
shì
zhòng
guò
shī


yǒu
měng


cán

kuì
zhū
fán
nǎo
chán
guò
shī

dāng
zhī

yóu
èr
jiē
zhòng


chéng


chūbān
niè
pán


ruò


děng
shì
zūn
kāi

yīng
chí

zuò
jìng
ér
shòu
yòng
zhī
qiē

jiē

shè

huò

zuò
jìng
ér
zhé
shòu
yòng


shì
děng
zuì

yóu

kuì
guò

zhì

suǒ
fàn

ruò
fēi
qīn
zhǔ

chú

suǒ
shòu
huò
gòng

děng

zài

chù

huò

fēi
shí
zhū

chú
sēng

tóng
rěn

zhé
wǎng
jiào
shòu

huò
chú

shí

zhū


gòng
dào

xíng


shì
děng
lèi

dāng
zhī
shì
míng

suǒ

xián
guò
shī

ruò
fēi
wēiluò
děng

shí
shòu
yòng

zuòzǎo
shǒuhuò

yīn
qǐng


shí
qián
zhé


shè

huò

guān
bái


shí
hòu
yóu

shì
děng
lèi

dāng
zhī
shì
míng

jìng
xìn
zhě
bèi
lìng

xìn

yǒu
jìng
xìn
zhě
lìng

biàn

guò
shī

ruò
yǒu
zhí
shòu
jīn
yín
děng
bǎo

zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi
mǎi
mài
yíng
wéi
zhǒng
shì
línjiāo
shē

miào


děng

dāng
zhī
shì
míng
duō
zhū
cái
bǎo
duō
zhū
shì

guò
shī

ruò

xiè
jīng

huò

zhí
chù


shǒu
děng

huò
xíng
méi
pìn

yīnbiàn

rǎn
xīn

huò
wéi
hǎo

wǎng
qīn
zhǔ
suǒ
zhuī
qiú
shàng
miào
cháng


děng

dāng
zhī
shì
míng
rǎn
zhuó
guò
shī

ruò


gēn
jiǎ

fēn

huǐ


chú

huò
zuò

jiān
rén

děng
shì

dāng
zhī
shì
míng
nǎo

guò
shī

ruò

chí
yáng
máo
guò
sān
yáo
shàn


huò

zhòng
dān

huò
shàng
guò
rén
shù
děng

dāng
zhī
shì
míngbìng
guò
shī

ruò
wéi

huài


sēng


qín
shè
yǒng
měng
fāng
biàn
便
shì
děng

dāng
zhī
shì
míng
zhàng
wǎng
shàn

guò
shī

ruò
zuò
děng
shì

dāng
zhī
shì
míng
zhàng
ài
shā
mén
guò
shī

ruò
yǒu

zhì
sēng
zhī


zhì
jiǒng

chù
shè
ér

děng

huò
xié
shòu
yòng
děng

dāng
zhī
shì
míng

yīngzhèng


guò
shī

ruò

xié
jiàn

chú
qín

gòng

zhù
děng

wéi

zhǐ
děng

dāng
zhī
shì
míng

yīng
wéi

fǎn

wéi

guò
shī

ruò

zūn
jiào
qīng
chù

yuàn
jiù

jīng
è
shì


gōng
jìng
tīng
shòu
bié
jiě
tuō
jīng
děng

dāng
zhī
shì
míng

yīng
gōng
jìng
ér

gōng
jìng
guò
shī

ruò

wèi
shòu

jièluó
qián

xuān
shì
shí

shēng
guò
rén


huò


cáng

chú
suǒ
fàn

è
zuì
děng

dāng
zhī
shì
míng

yīng

cáng
ér


cáng


yīng

cáng
ér
fǎn

cáng
guò
shī

ruò
yǒu
shòu
yòng

jìng
fēiděng
shì

dāng
zhī
shì
míng

yīng

jìn
ér
fǎn

jìn
guò
shī


shì
suǒ
shuō
shí

guò
shī

dāng
zhī


suǒ
fàn
zuì
zhōng

huò
yǒu
duō
zhǒng
huò
èr
huòlüè
yǒu


shè

nàiděng
wéizhě
xìng
zuì

èr
zhě
zhē
zuì

sān
zhě
zhì


zhě
kāi


zhě
xíng

yún

xìng
zuì

wèi
xìng
shì

shàn
néng
wéi

rǎn
sǔn
nǎonéng
wéi

rǎn
sǔn
nǎosuī

zhē
zhì

dàn
yǒu
xiàn
xíng
biàn
便
wǎng
è


suī

zhē
zhì

dàn
yǒu
xiàn
xíng
néng
zhàng
shā
mén

yún

zhē
zuì

wèi

shì
zūn
guān

xíng
xiāng

huò
lìng
zhòng
shēng
zhòng
zhènghuò
jiàn
suǒ
zuò
suí
shùn
xiàn
xíng
xìng
zuìhuò
wéi
suí
shùn


xīn


huò
jiàn
zhàng
ài
shàn

shòu
寿
mìng
shā
mén
xìng


ér
zhèng
zhē
zhǐ

ruò
yǒu
xiàn
xíng

shì
děng
shì

shuō
míng
zhē
zuì

yún

míng
zhì

wèi
yǒu
suǒ
zuò
néng
wǎng
è


huò
zhàng
shàn


huò
zhàng


suǒ


yǎng

huò
zhàng
shòu
寿
mìng

huò
zhàng
shā
mén


shì
děng
lèi


lái
zhē
zhì

lìng
xiàn
xíng


míng
wéi
zhìxiāng
wéi

yīng
zhī
míng
kāi

yún

míng
xíng

wèi
lüè
yǒu
sān
xíng


zhě
yǒu
fàn

èr
zhě

fàn

sān
zhě
huán
jìng


shì
sān
zhǒng
lüè
shè
wéi
èr


zhě
xié
xíng

èr
zhě
zhèng
xíng

yīng
zhī
yǒu
fàn
shuō
míng
xié
xíng


fàn
huán
jìng
shuō
míng
zhèng
xíng


zhōng
yún

fàn
suǒ
fàn
zuì

wèi

yīng
zuò
ér

zuòjiā
xíng
yīng
zuò
ér
fǎn
zuòjiā
xíng


fàn
suǒ
fàn
zuì

yòu

lüè
yóu

yīn
yuán


fàn
suǒ
fàn
zuìzhī


èr
fàngsān
fán
nǎo
shèngqīng
màn


yún

míng
wéi
yóu

zhī

fàn
suǒ
fàn
zuì

wèi

yǒusuǒ
fàn
zuì

shěn
tīng
wén


shàn
lǐng
jiě
liǎo

yǒu
jué
huì

suǒ
zhī
suǒ
fàn


fàn
xiǎng

ér
fàn
zhòng
zuì


shì
míng
wéi
yóu

zhī

fàn
suǒ
fàn
zuì

yún

míng
wéi
yóu
fàng


fàn
suǒ
fàn
zuì

wèi

yǒusuǒ
fàn
zuì
suī

jiě
liǎo

yǒu

jué
huì

yǒu
suǒ
zhī

ér
zhù
wàng
niàn

zhù

zhèng
zhī


yóu

shì

zhù
niàn
suǒ
zhī
ér
fàn
zhòng
zuì


shì
míng
wéi
yóu
fàng


fàn
suǒ
fàn
zuì

yún

míng
wéi
fán
nǎo
shèng

fàn
suǒ
fàn
zuì

wèi

yǒu
suǒ
fàn
suī

jiě
liǎo

yǒu

jué
huì

yǒu
suǒ
zhī

ér

běn
xìng
tān
tián
chī
děng

wéi
měngyóu
měng

tān
tián
chī


suī
zhī
shì
shì
suǒ

yīng

wéi
fán
nǎo
chánzài


ér
fàn
zhòng
zuì


shì
míng
wéi
fán
nǎo
shèng

fàn
suǒ
fàn
zuì

yún

míng
wéi
yóu
qīng
màn

fàn
suǒ
fàn
zuì

wèi

yǒusuǒ
fàn
zuì
suī

jiě
liǎo

yǒu

jué
huì

yǒu
suǒ
zhī

ér

xìn
jiě

wéi
xià
liè


yǒu
qiáng
shèng

宿
shàn
yīn
xíng

yóu

xìn
jiě

xià
lièshā
mén
xìng


bān
niè
pán


yǒu

liàn
sēng


jìng

dàn

yǒu
xiū
chǐsuǒ
xué

yóu
qīng
màn


suí

suǒ

guǎng
广
fàn
zhòng
zuì


shì
míng
wéi
yóu
qīng
màn


fàn
suǒ
fàn
zuì

dāng
zhī

zhōng


zhī
fàng

suǒ
fàn
zhòng
zuì

shì

rǎn


yóu
fán
nǎo
shèng


qīng
màn
suǒ
fàn
zhòng
zuì

shì

rǎn


yóu

yīn
yuán

dāng
zhī
suǒ
fàn
chéng
xià
zhōng
shàng
sān
pǐn
chà
bié


děng
wéiyóu

xìng


èr
yóu
huǐ
fàn


sān
yóu

yóu
shìyóu
yóu

xìng
zhě

wèi

shēng
zuì

shì
shàng
pǐn
zuì

zhòng

zuì

shì
zhōng
pǐn
zuì

suǒ

zuì

shì
xià
pǐn
zuì


yǒu
chà
bié

wèi

shēng
zhòng


shì
zhòng
pǐn
zuì

yǔn
zhuì
bié
huǐ
shì
zhōng
pǐn
zuì

è
zuò
zuì

shì
qīng
pǐn
zuì


shì
yīng
zhī
yóu

xìng

zhū
suǒ
fàn
zuì
chéng
xià
zhōng
shàng
sān
pǐn
chà
bié

yóu
huǐ
fàn
zhě

wèi

zhīfàngsuǒ
fàn
zhòng
zuì
shì
xià
pǐn
zuì

fán
nǎo
shèng

suǒ
fàn
zhòng
zuì
shì
zhōng
pǐn
zuì

yóu
qīng
màn

suǒ
fàn
zhòng
zuì
shì
shàng
pǐn
zuì


shì
yīng
zhī
yóu
huǐ
fàn

zhū
suǒ
fàn
zuì
chéng
xià
zhōng
shàng
sān
pǐn
chà
bié

yóu


zhě

wèi
yóu
xià
pǐn
tān
tián
chī
chán
suǒ
fàn
zhòng
zuì

shì
xià
pǐn
zuì

ruò
yóu
zhōng
pǐn

shì
zhōng
pǐn
zuì

ruò
yóu
shàng
pǐn

shì
shàng
pǐn
zuì


shì
yīng
zhī

yóu
zhū
suǒ
fàn
zuì

chéng
xià
zhōng
shàng
sān
pǐn
chà
bié

yóu
shì

zhě

wèi
suī
xiàn
xíng
xiāng
ér
yóu

shì
fēi

lèi


yīng
zhī
suǒ
fàn
chéng
xià
zhōng
shàng
sān
pǐn
chà
biétián
chán

bàng
shēng

suǒ
yǒu
zhòng
shēng


shā
hài

shēng
yǔn
zhuì
zuì
shì
xiāng

tián
chán

huò


rén
huò
rén
xíng
zhuàng
fēi

fēishā
hài

shēng

shēng
zuì

fēi

jiān
zuì
shì
xiāng

tián
chán


rén
shā
hài

shēng

shēng
zuì


jiān
zuì


shì
yīng
zhī

yóu
shì
bié


zhū
suǒ
fàn
zuì
chéng
xià
zhōng
shàng
sān
pǐn
chà
bié

yóu


zhě

wèi

yǒu


huò
fàn

zuì


néng
huǐ
chú

huò
èr
huò
sān
nǎi
zhì
huòshì
yīng
zhī

yóu
chéng
xià
pǐn
zuì

cóng


hòu

huò
fàn
shí
zuì

huò
fàn
èr
shí

huò
fàn
sān
shí

nǎi
zhì
huò
fàn

liǎo
shù
zuì


néng
huǐ
chú


shì
yīng
zhī

yóu
chéng
zhōng
pǐn
zuì

ruò
suǒ
fàn
zuì

shù

liàng


liǎo
zhī


jīn
huǐ
fàn

shì
liàng
zuì


shì
yīng
zhī

yóu
chéng
shàng
pǐn
zuì

yún

yīng
zuò

wèi
ruò


yóu

zuòjiā
xíng


biàn
便
chéng
huǐ
fàn


suǒ
yīng
zuò

lüè
yǒu

zhǒngcūn

suǒ
yīng
zuò
shì

èr

dào
chǎng
suǒ
yīng
zuò
shì

sān

shàn
pǐn
suǒ
yīng
zuò
shìshàn
pǐn
suǒ
yīng
zuò
shì


yǒu
èr
zhǒng


zhě

liáng
suǒ
yīng
zuò
shì

èr
zhě
qīng
jìng
suǒ
yīng
zuò
shì


shì

liáng
suǒ
yīng
zuò
shì


shēng
wén

shuō
shí
sān
zhǒng
suǒ
yǒu

liáng


shì
qīng
jìng
suǒ
yīng
zuò
shì


shēng
wén

shuō
xiū
zuò


yòu

chéng

suǒ
yīng
zuò
zhě

wèi
huò
wéiděng
shìluò

huò

wéisēng
shì
tóng
fàn
xíng
shì

huò
wéi
wèi
xìn
lìng

shēng
xìnxìn
zhě
bèi
lìng
zēng
cháng
luòxiāng
wéi
suǒ
yǒu
néng
zhàng

yīng
zuò
shìsuǒ
yīng
dāng
zhī


zhǒng

yīng
zuò
shì

yún


fàn

wèi

yīn
yuán
lìng

suǒ
fàn


děng
wéi


wèi

gēn
mén


ér
zhù

yǐn
shí
zhī
liàng

chū

hòu

cháng

shuì
mián

qín
xiū
shēng
xíng

zhèng
zhī
ér
zhù


shì
míng
wéi


yīn
yuán

yòu

shā
mén


shàng
pǐn
jīng
qín

liàn
shī
zhū
yǒu
zhì
zhě
tóng
fàn
xíng
suǒshàng
pǐn
ài

gōng
jìng


xiàn
xíng
zuì


měng

zēng
shàng
cán
kuì


shì
míng
wéi

èr
yīn
yuán

yòu
shǎo
cái


shǎo
shì
shǎoduō
cōngshì
míng
wéi

sān
yīn
yuán

yòu
zhù
fàn

fàn
néng
shàn
liǎo
zhī


dào

jiāo
yóu
zòng
dàng

zhuān
xiū
shàn
pǐn

zēng

jiānshì
míng
wéi


yīn
yuán

yòu
chū
xiū

chī
kuáng
xīn
luàn
tòng
nǎo
suǒshì
míng
wéi


yīn
yuán

dāng
zhī
yóu


yīn
yuán


cóng
chū

fàn

yún

huán
jìng

wèi

yǒu


suí
suǒ
fàn
zuì

biàn
便
shēng


zhǒng
è
zuò


zhī
suǒ
shè

fàng

xíng

wéi

zhǐ

yóu

zhǒng
xiāng
chú

suǒ
shēng

zhǒng
è
zuò

yún

shēng


zhǒng
è
zuò


zhě
yóu

huǐ
fàn
jìng
jiè
yīn
yuán


hòu
dìng
dāng
shēn

kěn

shēng

è
zuò

èr
zhě
yóu

huǐ
fàn
jìng
jiè
yīn
yuán

dìng
dāng
wéi

zhū
tiān


shēng

è
zuò

sān
zhě
yóu

huǐ
fàn
jìng
jiè
yīn
yuán

dìng
wéi

shī

zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě
dāng
gòng


shēng

è
zuò


zhě
yóu

huǐ
fàn
jìng
jiè
yīn
yuán

dìng
biàn
fāng
wéi
è
míng
è
chèn
è
shēng
è
sòng
zhāng
xiǎn
liú

shēng

è
zuò


zhě
yóu

huǐ
fàn
jìng
jiè
yīn
yuán

shēn
huài

hòu

dìng
dāng
duò
zhū
è

zhōng
shēng

è
zuò


zhī
suǒ
shè

fàng

xíng


shēng
wén

yīng
zhī

xiāng

wèi
qián


xíng

hòu


xíng

zhōng


xíng

chū
shí
suǒ
zuòsuí
xíng

yún

yóu

zhǒng
xiāng
chú

suǒ
shēng

zhǒng
è
zuò


zhě
shì
zūn
suǒ
shuō
zhèng

jiē
yǒu
yīn
yuán


yǒu
chū


shì

suǒ
fàn
róng

huán
jìng

yóu
shì
chú
qiǎn
suǒ
shēng
è
zuò

èr
zhě
yóu


zhī
fàng

fán
nǎo
chì
shèng


qīng
màn

fàn
suǒ
fàn
zuì
zhī
nǎi
zhì
qīng
màn


duàn
miè

suǒ
yǒu
zhèng
zhì
nǎi
zhì
zūn
jìng


shēng


yóu
shì
chú
qiǎn
suǒ
shēng
è
zuò

sān
zhě
dāng
lái

fàn
shēng


yóu
shì
chú
qiǎn
suǒ
shēng
è
zuò


zhězhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
suǒ


huǐ
miè

yóu
shì
chú
qiǎn
suǒ
shēng
è
zuò


zhěshàn
shuō


nài

zhōng

chū
jiā


suī
yuè
xué
chù
ér
néng
huǐ
miè

wéi
shàn
zāi

rán


fàn


liàng
mén

huǐ
suǒ

xiāng

è
zuò

wéi
gài
wéi
zhàng


jīn


duō
zhù
jiān
zhí

néng
chú
qiǎn

fēi

shàn
zāi

liǎo
zhīyóu
shì
chú
qiǎn
suǒ
shēng
è
zuò


shì
míng
wéi
suǒ
fàn
huán
jìng


yīng
zhī
lüè
yǒu


nài

suǒ
suí
xíng
nài

qín
xué

chú
suí
xíngyún

wéizhě
ān
zhù

èr
zhě

chù

sān
zhě
suǒzhě
shòu
yòng


zhě
jié


yún

ān
zhù

wèi


nài

qín
xué

chú

yīng
dāng
ān
zhù

zhǒng
xiǎng
zhù


děng
wéizhě
ruò


luò
yīng
dāng
ān
zhù

láo

xiǎng

èr
zhě
ruò
zài
dào
chǎng
cháng
dāng


zhù
shā
mén
xiǎng

yīng
zhī

zhōng
shā
mén
xiǎng
zhě

wèi


jīn

xíng
bié


shè

xiāngshòu
chí
huài

děng
shì
guǎng
广
shuō

jīng

shěn

guān
chá
èr
shí
èr
chù

sān
zhě
ruò
yǐn
shí
shí
cháng
dāng
ān
zhù
wéi
liáo
bìng
xiǎng


zhě
ruò
chù
yuǎn


yǎn
suǒ
shí

ěr
suǒ
shí
shēng
děng

yīng
zhù
máng
lóng
yīn

děng
xiǎng


zhě
ruò
qǐn

shí
dāng

nán
bǎo
kuàng

lín
zhōng
jīng


鹿
xiǎngnài

qín
xué

chú

cháng
dāng
ān
zhù
shì

xiǎng
zhùxiǎng
zhù

ān
zhù


suī
xiàn
shòu
yòng
kān
wéi
guó
wáng
suǒ
shòu


yǐn
shíér

duò
shòu


xíng
biān

yún


chù

wèi


chùchú

chù

èr

chú


chù

sān
wài
dào

chùrǎn

chù
rǎn

chù


chú

chù
zhě

wèi

shì
chù
yǒu
zhū

chú
xià
zhōng
shàng
zuò
zhī
suǒ

zhǐ


chú


chù
zhě

wèi

shì
chù
yǒu

chú


qián
sān
zhǒng
zhī
suǒ

zhǐ

wài
dào

chù
zhě

wèi

shì
chù
zhǒng
zhǒng
wài
dào
zhī
suǒ

zhǐ

wèijìng
mìng


shū

duō


shì
děng
lèi


rǎn

chù
zhě

wèi

shì
chù

qiē
jié

jiē

shī
shè

huò
dàn
shī
shè

fēn
jié
rǎn

chù
zhě

wèi

shì
chù


shī
shè

qiē
jié


yòu


rǎn

chú

chù

yīng
zhī
zhòng
huì
ān

zhěng


ruò
yǒu

rǎn

chú

chù

yīng
zhī
zhòng
huì
ān

hùn


zhū
yǒu
ài

suǒ
xué

chú


yǒu

rǎn

chú

chù

yīng

shè

yǎng


shè
gōng
jìng


yīng
zhǐ
zhù

chú
yǒu
wēi
nán
zàn
shíhuò
xíng
dào

zàn
shí
zhǐ


huò
wéi


zhū

chú
zhòng
chū

shàn
chù
ān
zhì
shàn
chùchú

zhòng
suǒ

chù


yīng
zhǐ
zhù

chú

qián
shuō
sān
zhǒng
yīn
yuán

wài
dào

chù
dāng
zhī

ěrrǎn

chú

chù

suī
zhèng


jìn
shòu
寿
zhǐ
zhù

ér
yīng
cháng
huái
怀


zhī
xiǎng

ruò
yǒu

chú

suī
zhù

shì
zhū
suǒ

chù

yīng
huái
怀
zhǒng
zhǒng

kǒng
chù
xiǎng

suī
zhù

shì


xián
chù

ér
cháng

kǒng
wéi
zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě
zhī
suǒ

xián

yún

suǒ


wèi

suǒděng
wéicūn
tián
suǒ


èr

chù
suǒ


sānluó
suǒzhū


děng


suǒwēi

suǒ


ruò

cūn
chéng

fāng
fēn
suǒ
ér

ān
zhù

yīng
zhī
shì
míng
cūn
tián
suǒ


ruò

yuán
lín
huò
zhū

yuàn
jīng
xíng
chù
děng
ér

ān
zhù

yīng
zhī
shì
míng

chù
suǒ


ruò

shī
zhǔ

guǐ
fàn

qīn
jiào

jiàn
huì

niàn
jiào
shòu
jiào
jiè
shuō
zhèng

zhě

ér

ān
zhù

yīng
zhī
shì
míngluó
suǒ


ruò

shùn
dào
huò

huò
miào

suí
suǒ
huòyǐn
shí
bìng
yuán

yào

shēn
zhòng

ér

ān
zhù

yīng
zhī
shì
míng
zhū


děng


suǒ


ruò

shì
chù

shí
shí
jiān

shēn

wēisuǒ


ān

zhù

yīng
zhī
shì
míng
wēi

suǒ


ruò


shì
suǒ

ér
zhù

zhōng

wéi


nǎo
fēi
shèng


suǒ
yǐn
kùn

fěi

sǔn
hàiyún

shòu
yòng

wèi
yǒu

zhǒng

jìng
shòu
yòng


yǒu

zhǒng
qīng
jìng
shòu
yòng

yún


zhǒng

jìng
shòu
yòng


zhě
shòu
yòng

fēi
zāo
zhòng
bìng

shè
zāo
zhòng
bìng
yǒu

fāng


èr
zhě
shòu
yòng
zhū
sēng
zhī


fēi
sēng
shòu

fēi
duò

zhōng

fēi

fēn
shè

sān
zhě
shòu
yòng

bié
réncóngfēi

suǒ


suí

shòu
yòng


zhě
shòu
yòng
fēi
wěi
xìn


wèi
fēi
wěi
xìnluó

qiē
suǒ
yǒu

yīng
shòu
yòng

zhě
shòu
yòng
zhū
biàn
便
huì
děng
suǒ
rǎnhuò
yóu

jìn
jiǎn
zhū
shàn

zēng

shàn


huò

jìn
shí
lìng
zhū
shì
jiān
shēng
lìng
zhū
shì
jiān
gòng
suǒ
yàn
jiàn

wèi
shēng
xìn
zhě
lìng
bèi

xìn


shēng
xìn
zhě
lìng

biàn


shì
míng

zhǒng

jìng
shòu
yòngnài

qín
xué

chú

yīng
dāng
yuǎn
xiāng
wéi

yīng
zhī

zhǒng
qīng
jìng
shòu
yòngnài

qín
xué

chú

yīng
dāng
shòu
yòng

shì

yuǎn


jìng
shòu
yòng


jìng
shòu
yòng
suí
xíng

chú

néng
shàn
chóu
bào
suǒ
yǒu
xìn
shī

yún

jié


wèi

qiē
jié

lüè
yǒu

zhǒng


zhě
dān
bái
jié


èr
zhě
bái
èr
jié


sān
zhě
bái

jiézhě
sān

jié
jié

lüè
yǒu
èr
shì
wéi
suǒ

chù


yǒu
qíng
shù
shì
wéi
suǒ

chù

èr

qíng
shù
shì
wéi
suǒ

chù

yǒu
qíng
shù
shì
wéi
suǒ

chù
zhě

wèi
chū
jiā
jié


ruò
shòu


jié


ruòluó
tóng

jié


ruò
chū
zuì
jié


ruò

jié


ruò
bìn
jié


ruò
liǎng
ān

shòu

èr
shí

shí

děng
suǒ
yǒu
jiéshì
huò
wéi
shè
shòu
yǒu
qíng

huò
wéi
zhé

yǒu
qíng

shī
shè
jié


shì
míng
yǒu
qíng
shù
shì
wéi
suǒ

chù
jiéqíng
shù
shì
wéi
suǒ

chù
zhě

wèi
shòu
chí


jié


ruò
chí
jié
zhǐ

shè
jié


ruò
jié
jiè
jié


ruò
jìng
dào

tóng

jiéshì
děng
lèi
suǒ
yǒu
jié


dāng
zhī
shì
míng

qíng
shù
shì
wéi
suǒ

chù
jié


yòu

jié

dāng
zhī
huò
yǒu
èr
zhòng
suǒ
zuò

huò
yǒu

zhòng
suǒ
zuò

huò
yǒu
shí
zhòng
suǒ
zuò

huò
yǒu
èr
shí
zhòng
suǒ
zuò

huò
yǒu

shí
zhòng
suǒ
zuò

huò
yǒu

zhòng
suǒ
zuò

èr
zhòng
suǒ
zuò
zhě

wèi


chú
duì


chú
sān
shuō
bié
huǐ
jié
huǐ
chú
huò
yǔn
zhuì
zuì
huò
è
zuò
zuì
děng


zhòng
suǒ
zuò
zhě

wèi

yǒu


fàn

zuìrén
qián


huǐ
chú
jié


shí
zhòng
suǒ
zuò
zhě

wèi
shòu


jié


èr
shí
zhòng
suǒ
zuò
zhě

wèi
chū

chú
zhòng

zuì
jié
chú

shòu


jiéshí
zhòng
suǒ
zuò
zhě

wèi
chū

chú

zhòng

zuì
jiézhòng
suǒ
zuò
zhě

wèi
zēng
cháng
jié


ruò


jié


huò

suǒ
yǒu
zhǒng
lèi
jié


shì

jié

yóu
shì
chà
bié
chéng

liàng
zhǒng

guǎng
广
shuō
yīng
zhī


nài
jiā


shì
jiě
liǎo
suǒ
yǒu
jié
nài

qín
xué

chú

suí
jié

xíng


suǒ
fàn
zuì
ér

shàn
qiǎo


zuì
chūshàn
qiǎo
shēn
lìng

qīng
jìng

zhū
zuì
guò
nài

qín
xué

chú

yīng
zhī
yǒu

wéi

xué


yīng
dāng
yuǎnyǒu

zhǒng
suí
shùn
xué


yīng
dāng
shòu
chí

yún

wéi

wéi

xuézhě
zhàng
ài

èr
zhě
xiàng

zhèng


sān
zhě
è
yǒu


zhě

gàng
fán
nǎo
chì
shèng


zhě

宿
shì

liángruò

yún

zhàng
ài

wèi
yǒu

zhàng


zēng
shàng
jiè
zhàng

èr
zēng
shàng
xīn
zhàng

sān
zēng
shàng
huì
zhàng


wǎng
shàn

zhàngyǎng
shòu
寿
mìng
suǒ
zuò
shì
zhàng

yún

míng
wéi
zēng
shàng
jiè
zhàng

wèi

yǒu


huò
shìhuò
shì
huò


huò
yǒu
suǒ
yán

guǎng
广
shuō

qiē
zhàng
chū
jiā

ér

xiāng
yīng


shì
míng
wéi
zēng
shàng
jiè
zhàng

yún

míng
wéi
zēng
shàng
xīn
zhàng

yǒu
shí

zhàng

dāng
zhī
míng
wéi
zēng
shàng
xīn
zhàng

wèi
shù

zhòng
huì
wéi
chū

chù
fēn

chù
wéi
hòu

yún

míng
wéi
zēng
shàng
huì
zhàng

wèi

zhèng


shuō

shī


gōng
jìng

líng
miè
zhèng


shuō

shī
qīng
jiàn

qiān
lìn
zhàng

zhèng


lìng
bèi
zhèng

huǐ
bàng
zhèngshì
děng
lèi
dāng
zhī
jiē
míng
zēng
shàng
huì
zhàng

yún

míng
wéi
wǎng
shàn

zhàng

wèi

yǒu


è

xié
jiàn
duō
zhū
fèn
忿
hèn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì

lèi
shùn
zhū
è

shòu
xué
zhuǎn


dāng
zhī
shì
míng
shùn
è

zhàng


yǎng
zhàng
zhě

wèi
suí
suǒ
xíng

lìng
wèi
xìn
zhě
gēng
zēng

xìnxìn
zhě
néng
lìng
gǎi
biàngōngshí
shí
zhōng
jīng
qín
xiū

shī


shìwéi

yǐn
shè
suǒ
yǒu


ānshì
děng
lèi

shòu
寿
mìng
zhàng
zhě

wèi

jǐn
shèn
yuǎn

è
xiàng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


shàn
yuǎn

yǒu
zāi
yǒu

zhū
è
guó


yòu

yuǎn

zhū
yīn
zhū
yuán
wèi
jìn
shòu
寿
liàng
néng
lìng
yāoshì
děng
lèi

suǒ
zuò
shì
zhàng
zhě

wèi
néng
zhàng
ài
yíng


děng
suǒ
yǒu
shìshì

qiē
zǒng
shè
wéi


yīng
zhī
shuō
míng

yǎng
shòu
寿
mìng
suǒ
zuò
shì
zhàng

yún

míng
wéi
xiàng

zhèng


wèi
lüè
yǒu
èr
zhǒng
xiàng

zhèng
jiào
zhèng


èr

xíng
zhèng


ruò

fēi

shēng
shì

xiǎng

xiǎn
shì
fēi


wéi
shì


lìng


zhōng
shēng
zhèng

xiǎng


shì

jiào
shí
fēi
shì
zhèng


ér

xiàng

zhèng

xiǎn
xiàn

shì

míng
wéi

jiào
zhèng


ruò
guǎng
广
wéi


shì
xuān
shuō

lìng

shòu
xué


xiū
xíng

wàng


xiǎng

zhū
xié
xíng

ér

jiāo
màn
chèn
yán

néng
xiū
shì
zhèng
xíng

yīng
zhī
shì
míng

xíng
zhèng

wéi
guǎng
广
xuān
shuō
xiàng

zhèngshuō
zhōng
jiān

tuō
nán
yuē

chū

děng

zhǒng

gēn
děng
zhū
jiàn

fēi
chù
è
zuò
děng
hòu
bào
è
jiè
děng

zhū


lái
suǒ
shuō

jiào
xiāng

wénzhū
jīng
zhōng
ān
zhì
wěi
jīng


zhū

zhōng
ān
zhì
wěishì
míng
wéi
xiàng

zhèng


yòu
yóu
zēng

huò
sǔn
jiǎn
jiàn

zēng


shì
sǔn
jiǎn
shí
shì

yóu

fāng
biàn
便


cháng
děng
zhǒng
zhǒng

mén

guǎng
广
wéi

rén
xuān
shuō
kāi
shì

shì

shìxíng


shì

míng
xiàng

zhèng


yòu

xuān
shuōluó
suǒ
yǒu
jīng
diǎn

xié

fēn
bié
shuō
yǒu
zhēn
shíluó


shì

míng
xiàng

zhèng


yòu

zhǒng
zhǒng
jiǎ
yǒu

zhōng

xuān
shuō
kāi
shì
wéi
shí
yǒu
xìng


shì

míng
xiàng

zhèng


yòu

yuǎn


qiē

lùn
jīu
jìng
niè
pán

fēn
bié
wéi
yǒu
huò
wéi
fēi
yǒu

shuō
wéi
yǒu
xìng
huò
fēi
yǒu
xìng


shì

míng
xiàng

zhèng


yòu
yǒu

lèiluó

zuò

shì
shuō

shì
zūn
xuān
shì
chèn
yáng
zàn
tàn


gēn
mén

yóu
shì
yīn
yuán
níng

shì


nǎi
zhìér


niàn
guān
shì
zhòng

nǎi
zhìweí
zhūshì

míng
xiàng

zhèng


yòu
wén
shì
zūn
xuān
shì
chèn
tàn
jiǎn
jìng
ér
zhù

biàn
便
zuò
shì
yán

níng

jiùliàngyīng
huǐ
zhě
ér


huǐ


yīng
zàn
zhě


chèn
zàn

ér

yǒu
suǒ

huǐ
chèn
zàn


shì

míng
xiàng

zhèng


yòu
wén
shì
zūn
xuān
shì
chèn
tàn


ruǎn


biàn
便
zuò
shì
yán

shòu

rán
jiè
dōu

yán
shuō
wéi

shàn
zāi


shì

míng
xiàng

zhèng


yòu
wén
shì
zūn
xuān
shì
chèn
tàn
jié
liàng

shí

biàn
便
zuò
shì
yán

duàn
shí
ér
zhù


ér
xíng
zuì
wéi
miào
shàn


shì

míng
xiàng

zhèng


yòu
wén
shì
zūn
xuān
shì
chèn
tàn

xuān

zhù


zhū
yán
shuō


shì


biàn
便
zuò
shì
yán


shè
jìng
xiánsuǒ
xiū

wéi

měi
miào


shì

míng
xiàng

zhèng


yòu
wén

shuō
xīn
jiāng
dǎo
shì
jiān

xīn
yíng
zào

qiē

suí
xīn
suǒ
shēng

jiē

zài
ér
zhuǎnshì
děng
zhū
jīng
shí
zhī

huò
yǒu

lèi

yóu
è

zhí
zuò

shì
yán

wéi
yǒu

shí
chí
liú
shēngèr

bié


shì

míng
xiàng

zhèng


yòu
wén


chí
jiè
shì
luó
shòu
bǎi
wèi
shí
bǎi
qiānzhàng
dào
miào


shè

pǐn
lèi
zhèng
shòu
yòng
shí


wéi
zhàng

huò
yǒu

lèi

yóu
è

zhí
zuò

shì
yán

shì
zūn
suǒ
shuō
zhàng
dào
zhū


ruò
yǒu

jìn


wéi
zhàng


shì

míng
xiàng

zhèng


yòu
wén

shuō
zhū
ā
luó
hàn

xiàn

zhōng

shí
yán
shuō
yùn
jiè
chù
děng

shè
shí
zhī

biàn
便
zuò
shì
shuōjiě

suǒ
shuō

zhě

ā
luó
hàn
sēnghòu

suǒ
jué
liǎo


shì

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèishí
zhī
shì

shēng

èr

dào


wéi
èrzuò

shì
yán

zhū
yùnyúnzào
zuò
zhū

lìng

chù
zhèng

yīng
zhī

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèi

běn
xìng

chī
duō
xíng
bàng
huǐjiǔ
zhǒng

zhèng
zhù
xīn


shí
zhīguān
xíng
niàn
zhù
guān
xíng


shí
zhī

yóu

zhī


wéi

xuān
shuō
wéi
xìn
jiě
zuò

shì
shē


pǐn

wéi
xìn
jiě
zuò

shì


shè

pǐn

wéi
xìn
jiě
zuò

néng

jīu
jìng
xíng


shì
xiāng
xíng
dāng
zhī

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèi

fēi
chù
è
zuò
ér


weí

dāng
zhī

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèi
sòng
guān
xíng
zuò


jiē
yǒu
kān
néng
ér

sēng
shì
zhōng
jiàn
shēng
gōng


wéi

xuān
shuō

dāng
zhī

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèi


jiè

xiū
yǒu
suǒ
kān
néng

ér

huì
shī
jiàn
shēng
gōng


yóu

zhū
fāngjìn
jiè
suǒ
zhē
zhǐ
chù
duō
yǒu
huǐ
fàn


zhū
cái

fèng


sēng

dāng
zhī

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèi


shàn
shuō


nài

zhōng

chū
jiā


zhǎn
zhuǎn
xiāng
yǐn
zhuān

tīng
wén
wéi

jīu
jìng

dāng
zhī

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèi

jiàn
zhū

chú
duō
huò

děng
suǒ
yǒu

yǎng

shè
shǎo

děng
ér
wǎng

suǒ
gōng
jìng

wèi
xiàn
qīn
huì


lìng
xīn

chú
xié
xīn
dòng
zuò

dāng
zhī

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèi


shè

lái
suǒ
shuō
shèn
shēn
kōng
xìng
xiāng
yīng
suǒ
yǒu
jīng
diǎn

zhuān


xué
suí
shùn
shì
jiān
wén
zhāng
zhòu
shù

ér


chá
huái
怀
cōng
míng
màn

yòu

lìng

zhī

cōng
mǐn

dāng
zhī

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèi

zhé

bào
è

zhū
fàn
jiè

wéibào
è
fàn
jiè
zuò

ráoè


dāng
zhī

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèi

gòu

zhǒng
zhǒng
jiǎo
zhà
wēi


dāng
zhī

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèi


jiě
shì
jiān
wén
zhāng
zhòu
shù

duō
qiú
duō
huò
suǒ
yǒu

yǎng

dāng
zhī

míng
xiàng

zhèngyǒu

lèi

sǔn
nǎo
fēicái
bǎo
zuò
yǒu
zuì


dāng
zhī

míng
xiàng

zhèng


yòunéng
yǐn


xiàng

zhèngzhū
yīn
yuán
kāi
shì
jiàn


dāng
zhī

míng
xiàng

zhèngshì

qiē
xiàng

zhèng


yīng
zhī
jiē
shì
wéi

xué


è
yǒu
xìng
xiāng

guǎng
广
shuō
yīng
zhī

shēng
wén


yòu
lüè
shuō
zhě

ruò

fàng

huò

è
xíng

huò

xià
liè
zhū
shàn
gōng


ér
xiāng
quàn


yīng
zhī
shì
lèi
zǒng
míng
è
yǒu

ruò
zhū
mèi
liè

chī
zhǒng
lèi

suǒ
yǒu
měng

cháng
shí
fán
nǎo

shì
míng

gàng
fán
nǎo
chì
shèng

ruò


宿
shì
xìn
děng
shàn


xiū
xiàn

zhōng
xìn
děng
wēi
ruò

suī

jīng
kěn

rán


néng


xiàn

huò

niè
pán

dāng
zhī
shì
míng

宿
shì

liáng
yǒu
suǒ
què


xiàn

zhōngruò

shì
míng

zhǒng
wéi

xué
xiāng
wéi

yīng
zhī

zhǒng
suí
shùn
xué


chéng
jiù
nài

qín
xué

chú

néng
zhèng
xiū


qiē
suǒ
xué

chéng
jiù

shì
suí
shùn

zhě


yǒu


néng
fáng
jiè
yùn

zhèng
chū
jiā

èr
shàn
qǐng
wèn

sān
shěn
guān
chá


xiū
duì
zhì


rén
chí
xìn


è

zhài
ér
qiú
chū
jiā


qián
guǎng
广
shuō

wéi
qiú
niè
pán
ài

suǒ
xué
ér
qiú
chū
jiā

dāng
zhī

shì
míng
zhèng
chū
jiā


chū
jiā


fàn

fàn

huán
jìng
zhōng

ruò
yǒu

chú
chí
jīng

lùn


suǒ
wèi
liǎo
gōng
wǎng
qǐng
jué

biàn
便
kāi
xiǎo

dāng
zhī

shì
míng
shàn
qǐng
wènshī
luó
sān
shí
guān
chá

huò
chū

fēn
huò
zhōng

fēn
huò
hòu

fēn

ruò
jiàn

fàn
biàn
便
shēng
huān


zhòu

jīng
qín
suí
xué
ér
zhù

ruò
jiàn
yǒu
fàn

biàn
便
huǐ
chú

dāng
zhī

shì
míng
shěn
guān
chá


shí
shí
jiān
chū

hòu

huò
zhòu

fēn


weí
xiū

suǒ
yǒu
tān
děng
fán
nǎo
duì
zhì

fēi
wéi
tīng
wén
shī
luó
yán
jiào
biàn
便
shēngdāng
zhī

shì
míng
xiū
duì
zhì

shēn
xìn
yǒu
fàn
dāng

ài
guǒ

shēn
xìn

fàn
dāng
lái
ài
guǒ

dāng
zhī

shì
míng
rén
chí
xìn

yòu
zhèng
chū
jiā
wéi
suǒ

zhǐ
zuò


shì

yóu
zhèng
qǐng
wèn
zhōng

huǐ
fàn


zhī

fàn

yóu
shěn
guān
chá
zhōng

huǐ
fàn

fàng


fàn

yóu
xiū
duì
zhì
zhōng

huǐ
fàn

fán
nǎo
chì
shèng

yǒu
suǒ
fàn

yóu
rén
chí
xìn
zhōng

huǐ
fàn

qīng
màn

fàn


zhǐ

shì

zhǒngnéng
fáng
jiè
yùn
míng
shàn
fáng


nài

qín
xué

chú

yóu
yǒu

zhǒng

jìngnéng
miè
zhū
è

yún

wéizhě
róugòng
zhù

èr
zhě
duàn

sān
zhě
duàn
zhī


zhě
jìng
shì


zhě
miè
zhèng


děng
róugòng
zhù

wèi

jīng
shuō

lüè
yǒu
liù
zhǒng

ài
děng
wéi
duàn

wèi
zhū
rén
tiān
suǒ
yǒu

lún


děng
duàn
zhī

wèi

duàn
zhī


děng
jìng
shì

wèi
jìng
shì

shī

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


yǒu
fàngděng
miè
zhèng

wèi

miè
zhèng


dāng
zhī

zhōng
yóu

shēn
děng

tóng
fàn
xíng
xiàn
xíng
fēi
ài

yòu

sēng
zhī
gòng
yǒu
cái


píng
shòu
yòng

yòu
yǒu
jiè
jiàn

tóng
fēn


yóunán

gòng
zhù

xìng

róu


xīn
cháng
zhǎn
zhuǎn

xiāng
jīng
gòu


shì
míng
wéi

ài


zhī
suǒ
duì
zhìxiāng
wéi

yóu

bái
pǐn
sān
zhǒng
yīn
yuán

dāng
zhī

shì
jiàn

liù
zhǒng

àiyóujiàn

sān
zhǒng

yóu


èr
jiàn
yóu


sān
jiàn


liù

yòu


zhōng
suǒ
yǒu
lìng

huò


ài


ān


zhèng
xiàn
zài
qián
shēn
děng
zhū


míng

shàn
yǒu

ruò


lìng
qīng
jìng
shòu
yòngmíng
wéiyǎng

ruòxié
mìng
fēi

fāng
biàn
便
huò
míng
wéi


suǒ


ruò


zhì
zài
dāng
zhī


míng
duò

zhōng

ruò

suī
wèi
zhì


zhōng
ér
jiāng

zhì

dāng
zhī


míng

suǒ
shè

ruò
suǒ
shòu
shí

piān
jīng
miàopiān
duō

gòng
shí
suǒ
shí

xiǎn

ér
shíshí

nǎi
zhì
wéi
yǒu

chōng

shí

gòng
fēn

zhōngyǐn
zhàng
chù
shí
mén

ér
yǒu
suǒ
shí
kǒnglái
zhì

qiú


fēn
gěi

dāng
zhī
shì
míng
píng
děng
shòu
yòng

shèng
suǒ
ài
jiè
chà
bié
fēn
bié


shè

mén
yīng
zhī

xiāng

chū
shì
zhèng
jiàn
chà
bié
fēn
bié


shè
shì
fēn
yīng
zhī

xiāng

yòu
yóu
èr
xiāng
chéng


xìng
yǒu

ér
zūn
zhòng


èr


yǒu
ēn
ér
wèiyòu


xìng
yǒu
èr
chà
bié


zhě
wèi
shēng
lìng


shēng

èr
zhě
shēng

dāng
bèi
zēng
guǎng
广

yīng
zhī

zhōng
zūn
zhòng
zēng
shàng

wèi


yǒu


wèi

zēng
shàng

wèi
cái

èr
shè


èr
zēng
shàng
wèi
shàn

zēng
shàng
wèi
xīn

rǎo
nǎo

yuǎn

tān
děng
suǒ
yǒu
rǎo
nǎo

míng
yuē

wéifāng
biàn
便
gòng
wéi

shì

míng
yuē

zhèng


tóng
shuǐ

míng


xìng

yòu
chù
suǒ
yuán
mǎn

jiào
dǎo
yuán
mǎn

zhèng
xíng
yuán
mǎn


liáng
yuán
mǎn
wéi
suǒ

zhǐ

yīng
zhī
jiàn

rén
tiān

lún


zhǒng
miào
hǎo
suǒ
zhù
fāng
chù

míng
chù
suǒ
yuán
mǎn

guǎng
广
shuō
yīng
zhī

shēng
wén


zhèng
shì
shàn
yǒu

míng
jiào
dǎo
yuán
mǎn

guǎng
广
shuō
yīng
zhī

shēng
wén


yóu

zhǒng
xiāng


zhèng
yuàn

míng
zhèng
xíng
yuán
mǎn


děng
wéi
zhèng
jiào
shòu
néng
jìng
shùn


èr
xíng

wéi


sān

shí

xiǎnjiào
shòu
shī
suí
suǒ
huò

jīngyǐn
shí


biàn
便
shēng

jiān
yīn
zhòng
èr
zhǒng
jiā
xíng

duàn

xiū

nǎi
zhì
xiū


zhǒng

chú
ài

duì
zhì

yòu

宿
suǒ
zuò
luó

宿
shì
shàn
gēn
zēng
shàngyīng
zhī
yǒu

xiāng
guǒ
shēng


wèi

宿
suǒ
zuò

zēng
shàngān
zhù
èr
zhǒng

ài
guǒ
bào
èr
wàiài
guǒ
bào
zhě

wèi
cháng
shòu
寿
jiǔ
zhù
miào

duān
yán


bìng
shǎo
nǎo
fēi

fēi

fēi
bàn

jiā

zhì
huì
měng


yán
wēizōng


wài

ài
guǒ
bào
zhě

wèi
shēng

guì
jiā


jīng
guǎng
广
shuō

yǒu

shì
wèi

shì
míng宿
suǒ
zuò

xiāng
guǒ
shēng


yòu

宿
suǒ
zuò

zēng
shàng
shàn
ān
zhù

fēi
zhū
wǎng
liǎng
yào
chā
fēi
rén
shǒu
zhái
shén
děng
néng
wéi
zhàng
ài

wèi

cái
wèi

zuò
zhàng
ài

huò

shòu
寿
mìng

zuò
zhàng
ài

shì
míng

èr

宿
suǒ
zuò

xiāng
guǒ
shēng


yòu

宿
suǒ
zuò

zēng
shàngxìng

shàn

xīn
néng


xiū


dài

shì
míng

sān

宿
suǒ
zuò

xiāng
guǒ
shēng


yòu

宿
suǒ
zuò

zēng
shàngxìng

è
xíng
shēn

kěn
kuì

suī
zuò
è

shí
shí


měng

huǐ
xīn

yóu

yīn
yuán
lìng

zuò
è
xiàn
zài
wēi
liè


dāng
lái
è
néng
yǒng
yuǎn


shì
míng宿
suǒ
zuò

xiāng
guǒ
shēng


yòu

宿
suǒ
zuò

zēng
shàng
qiē
shì

fāng
biàn
便
jiā
xíng
néng
zhǎn
zhuǎn
chāng
shèng

fán
suǒ
shī
wéi


jìng
shùn

shǎo
yòng
gōng

duō
yǒu
chéng
bàn

shì
míng宿
suǒ
zuò

xiāng
guǒ
shēngshì

zhǒng

tiān
shàng
zhū
tiān
rén
zhōng
zhū
rén

suǒ
yǒu
zhǐ
guān
shēng
miào
chē
lún

suí
yǒu
suǒ
què

chē

zhuǎn

yòu

yīng
suǒ


shēn
shēng
xìn
jiě


shī
cháng
qián

shí

xiǎn
shēn
yǒu
yǒng
hàn
xīn
yǒu
yǒng
hàn
kān
néng
lǐng
jiě
shàn
shuō
è
shuō
suǒ
yǒuyīng
zhī
jiàn


zhǒng
duàn
zhī

suí
què

zhī
duàn

chéng
bàn

yòu

zuì
chū
yīng
dāng
miǎn

jìng
shì

shī

wèi
néng
xuān
shuō
zēng
shàng
jiè
xué
zēng
shàng
xīn
xué
zēng
shàng
huì
xué
suǒ
yǒu

jiào


yīng
jìng
shì

suǒ
shuōxiū


suí

xíng
shí

yīng
dāng
jìng
shì

zēng
shàng
jiè


nài

xiāng
yīng
xué
chù


yīng
jìng
shì

zēng
shàng
xīn

zēng
shàng
huì
jiào
jiè
jiào
shòu


shí
shí
jiān
xiū
cái
gōng
yǎng


gōng
yǎng

yīng
zhī

zhōng
cái

gōng
yǎng

wèi
tóng

zhǐ

tóng
shòu
yòngjìng

xiū
sāncóng


jiān
suí

ài
wèi
tōng
yǒng
jìn
zhū
lòu

yǒu
fàngshì

zhǒng
jìng
shì
chà
bié


yīng
zhī

yòu
yóu
sān
xiāng
yīng
zhī
jìng
shì

yóu
néng


gōng

shēngzūn
zhòng

suí
suǒshēn


sān
zhǒng
zhèng
xíng
ér
xiū
gōng
jìng


shè
zhǒng
zhǒng
zhuàng
fān
gài
děng
ér
wéi
gōng
yǎng

yǒu
zhū
tóng
fàn
xíng
zhě


tóng
fàn
xíng
zhě
suǒ
fàn
zhòng
zuìxiàn
qián


xiāng
duì

ér


shí


fēi
shí

nǎi
zhì
guǎng
广
shuōwèi
liǎo
zhèng
jiě
liǎo
shí
biàn
便
gēng

fàn

gēng

fàn

shì
zhū

chú

yóu
jiàn
wén


yīng
zhòng

qián
suǒ
fàn
shì


shì
zhèng
shì
biàn
便

chú
miè

yǒu
zhū

chú
jiàn


chú
fàn
zuì
shí
jié

bié

hòu
shí

fàn
zuì
zhě
wàng

suǒ
fàn


jiàn
fàn
zhě


suǒ
fàn
biàn
便

shì
shì

wèn
yán
suǒ
fànnǎi

yán


dōu


huǐ

wàng
yánfēi

huǐ
yán
néng

è
zuò


bèixìn
shùn


yīng
cóng
zhòng
sēng
qiú


niàn

nài

xiǎng


qīng
jìng

ěr
shí
zhòng
sēng
xìn
zhū

chú


qīng
jìng


fàn
zuì
zhě


è
zuò

shì
zhū

chú

yīng
zhòng

qián
suǒ
fàn
shì


shì
zhèng
shì
biàn
便

chú
miè


yǒu

chú
yóu
diān
kuáng

xiàn
xíng
zhòng
duō
fēi
shā
mén


suí
shùnyóu

shì


chéng
fàn


yǒu

lèi

zhī

chú

wèi

chéng
fàn
fēi
chùyǒu
zhū

chú
wéi
fáng
wèi
lái
jiào
shì

niàn

lìng


xīn
huán
cóng
zhòng
sēng
qiú


chī

nài

xiǎng


qīng
jìng


wén
shì


biàn
便
qiú


ěr
shí
zhòng
sēng
yīng
duàn

shìluó

chéng

fàn

sēng


zhù
chàng

qīng
jìng


zhī

chú

wén
shì
zhòng

qián
suǒ
fàn
shì


shì
zhèng
shì
biàn
便

chú
miè


yǒu

chú

zhòng
sēng
zhōng


chú
zuì


néng

zhě

yǒu
fàn
xiǎng


suǒ

zhě


fàn
xiǎng

yóu

fàn
xiǎng
biàn
便

chèn
yán


suǒ
fàn

néng

zhě
yún
cháng
lǎo


zēng
zuò

shì

shì
shìsuì
chéng
yánzēng
zuò

néng


yún


xiān

fàn

jīnyóu

liǎo


réng
yán

fàn

ěr
shí
zhòng
sēng
biàn
便
wéi
xún
qiú
shì
zhī

xìng
wéi
fàn

fàn

dài

shí

dāng


duàn


shì
zhèng
shì
biàn
便

chú
miè

yǒu

zhù
chù
zhòng
duō

chú


suǒ
fàn
zuì

shēng

zhèng

huò
yán
yǒu
fàn
huò
yán

fàn

huò
yán
shì
zhòng
huò
yán
shì
qīng

yǒu
bié
zhù
chù
zhòng
shù
guò
qián

huò
wàng

zhòng

duō
huì
jiě
shòu
chí
sān
cáng


yīng
jiù

qǐng
jué
suǒ

lìng
dào
jīu
jìng


shì
zhèng
shì
biàn
便

chú
miè


yǒu

chú

fàn
zuìè
zuò
chán
zhī
suǒ


suì
chéng
yōu
cuì

biàn
便


huǐ

yóu


qiē
zhèng
shì
chú
miè

yǒu
duō

chú

xiāng

zuì


wéi
jiāo
màn
zhī
suǒ
zhí
chízhǎn
zhuǎn
xiāng
duìzhuān
shì

sǎn

èr

bié


zuò
shì
yán
kěn
lái
duì

zhòng


huǐ
miè


děng

wéi
zhé
jiù

zhòng


huǐ
miè
zhōng

yīng
tuī

yǒu
zhì
zhòng
shǒu
gòng
bǐng
suǒ
yán
luó
tóng
wǎng

zhòng

huǐ
miè
suǒ
fàn


shì
zhèng
shì
biàn
便

chú
miè


shì
zhèng
shì
lüè
yǒu

zhǒng

yīng
zhī
chú
miè

yǒu

zhǒng

yún

míng
wéi

zhǒng
zhèng
shì


zhě


zhèng
shì

èr
zhě


zhèng
shì

sān
zhě


zhèng
shì


zhě


zhèng
shì


děng

míng

zhǒng
chú
miè


zhě
yuàn
chū
suǒ
fàn
chú
miè

èr
zhě
shī

qīng
jìng
chú
miè

sān
zhě

qiú
shí
xìng
chú
miè


zhě
chú
miè


瑜伽师地论唱诵网:http://www.yujiashidlds.com

文章推荐:

长期放生感应

读诵佛经真有感应吗

读经时的感应

读经会有些什么感应

读经书后感应