瑜伽师地论唱诵网

瑜伽师地论第98卷(注音)

编辑:鸿文 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第98卷(注音)shī

lùn


jiǔ
shí

juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì


fēn


shè


zhī
èr
tuō
nán
yuē

xié
shī
zhù
xuě
shān
quàn
miǎn

zhǔ
jìng

jiàn

jiè
yuán
mǎn
suì
chéng
jiù
wéi
hòu

yǒu
zhū
wài
dào
zhòng


wéi
shī

zhuān
qiú

yǎng

zhuān
qiú
gōng
jìng

zhuān
qiú
yuányǒu

xìng

tóu

chū
jiā

yīn
ér
wèi
yuē


zhī


xiān


qiē

shēn
zhòng


gòng
shòu
yòng


yīng
wéi

wǎng


chù
bāo
zàn


yǎn
cáng

shīwéi

xíng

shì
shì


děng
èr
rén
dié
xiāngdāng

zhū
wáng
ruò

wáng
děng

nǎi
zhì

qiē

shāng
zhǔ
biān
duō
huò

yǎng


gōng
jìng

ruò
zuò
shì
yán
zhū
wài
dào
shī

míng
zhuānránbiàn
便

kàng
yán


wéi

jiàn


shì

zhě
wèi
míngwǎng
è

shī

ruò
fáng

shī
nǎi
míngshì


yīng

qián

dāng

bié
wéi


néng

zhōng

dāng
zhī


shìzhě

shì
cōng
huì
zhě

zhòng
dāng
lái


yīng
zhī

shī
shì
fēi


zhě

shì

chī
zhě

zhòng
xiàn
zàiyǒu

rǎn
chù
nǎoyóu

rǎnnéngyīn

nǎomíng
zhōng

qián
yóu
qīn
jìn
děng
duàn
zhū
fán
nǎo

míng
dāngcóng


hòu
yóu
duàn
wéi
yīn

nǎo

děng

míng
dāngyīng
zhī

zhōng

tián

hài

shì

nǎoyuán
érèr
xīn


yuán
ér


bēi
èr
xīn

dāng
zhī


shì
āi
mǐn


yóu
āi
mǐnnǎoshì

dāng
zhī

qiē
āi
mǐn


xiāng
wéi


yīng
zhī
xuě
shān


shàn
shuō


nàizhōng
lüè
yǒu
sān
fēn

xué


èr
yǒu
xué


sān

shēng


yuán
hóu


fēi

zuò

zhū
xiāng
yīng
xīn

liè
rén

xuénéng
xíng


yǒu
xué

nǎi
zhì

huán

wéi
yǒu
fēi

zuò

xiāng
yīng
yuán
hóu

xīn


néng
wǎng

fēi
liè
rén


suǒ
néng
xíngshēng

èr

néng
xíng

yòu
zhū


yào
guān

jìng

néng
chū

jìng

zhuī
qiú

jìng


jìng
suǒ


shì


jìng


jiě
tuō


yóu

zhèng

tīng
wén
shòu
chí
guān
chá
suí

xíng

yīng
zhī
quàn
huà
ān

yǒu
sān


shàng
néng
duàn


qiē
shēng
miào
yín

tān
chán

kuàng


liè
zhū

tān
chán


děng
wéi
sān


jīng
jìn


èr

fàngsān
duì
zhì


yóu
jīng
jìnshēng
zhě
lìng

jiān
zhù

yóu

èrwèi
shēng
zhě
lìng


shēng


shì
xíng
zhě
qín
xiū
zhèng
xíng

wéi

duàn
chú

shēng
èwèi
shēng
zhě
lìng

shēng

niàn
zhù
yīn
zhòng
xiūshēng
wén

yīng
zhī

xiāng


zhǔ

zhě

wèi
zài

jièhuán
guǒ

néng
chāozhǔ

zhě

wèi
cóng

jiè
nǎi
zhì
yǒu
dǐng


ā
luó
hàn
nǎi
néng
chāo


yán

qīng
jìng
zhū
yǒu
qíng
zhě

wèi
zhū

shēng

yán
qīng
jìng
zhě

wèi
zhū
yǒu
xué

yán
xiān
bái
zhě

wèi
zhū

xué


yǒu
sān
zhǒng
zhèng
jìng

wèi
qīng
jìng
zhě
néng
lìng
qīng
jìng


qīng
jìng
zhě
néng
lìng
xiān
bái

dāng
zhī

zhōng

shàng
zhū
yǒu
xué
shuō
míng
qīng
jìng

xià
zhū
yǒu
xué
míng

qīng
jìng


yóu
xiū
dào
wèi
qīng
jìng
qián
shuōxiū

niàn
zhù
yīng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng
jiànxìn
zēng
shàng

qīng
jìng
chū
jiā

èr
jièsān
gēn

yuǎngài
qīng
jìng

zhū
zài
jiā
zhě
suī

shù
shù
xiū
zhū
niàn
zhùjìng
xìn

zhū
gài
qīng
jìng

rán
què
xué
chù

dāng
zhī
suǒ
xiū


yuán
mǎn


yóu
sān
yīn
yuán


jiè

chú
dāng
zhī
jìn
jiè
jìng
mìng
yuán
mǎn

yún

wéi
sān


suǒ
xíng
yuán
mǎn

èr
shè

yuán
mǎn

sān
shòu
yòng
yuán
mǎn

suǒ
xíng
yuán
mǎn
zhě

wèi
cóng
mǎi
mài
nǎi
zhì
hài

duàn
jié


chuāi

děng
shì

jiē

yuǎn


shè

yuán
mǎn
zhě

wèi

shè

xiàng

děng
shì

nǎi
zhì
shè

shēng

děng
shì

jiē

yuǎn


shòu
yòng
yuán
mǎn
zhě

wèi

jǐn

shēn
shí
cái
chōng

biàn
便
shēng

cháng

fēi
shí
shí
děng
jiē

yuǎnshēn
děng

suǒ
shēng
fēi

zuòxié

yuàn
dào

mài
suìsuǒ
shēng


zuòzhèng

yuàn
dào

mài
suì

dāng
zhī

jiè
shì

dìng


yóujiè

shì
dìng


yóu


ròu


míng

xuè


sān
jiè
zhōng
yóu
sān
zhǒng
lòu

yǒu
lín
lòu
xiān
suǒ
shuō
suǒ
yǒu
tān
děng
zhǒng
zhǒng

liàng
è

shàn


yóu
èr
yīn
yuán

ruò
chéng
jiù
zhě


néng
xiū


zhǒng
niàn
zhù

fēi
shì

qiē
fàn
chéng
jiù
zhě

yún

wéi
èr


yǒu
tān
děng
chán
xiàn
qián


èr


chán

jiàn
guò


chán
xiàn
zài
qián

rǎn
xīnnéng
xiū


suī
zàn
yuǎn

xìng
rǎn
zhuó


fēi

liànnéng
suí
shùn
tān
děng
zhūxīn
sǎn
dòng

cháng
zhú
piāo
lún

zhǒng
zhǒng
xún

héng
suí
rǎo
luàn

shì


néng
xiū

niàn
zhù

ruò

ěr
zhě
zhū
yǒu

xìng

shēn
rǎn
zhuó

jiē
yīng

néng
xiū

niàn
zhù

ruò

shì
zhě

róng
yǒu
néng
xiū

niàn
zhùtuō
nán
yuē

yǒng

xiū
děng
chí

mén
shén

hòu

yīng
zhī
jiàn


zhǒng
zhèng
duàn


shēng
wén


guǎng
广
fēn
bié


zhōng
xuān
shuō
yǒng
yún

míng
yǒng

wèi

qián
shuō
kān
néng
rěn
shòu


qín
jīng
jìn

suǒ
shēng
zhòng


zhū
lín
lòu


jiè

píng
è
yán
sǔn
nǎo
děng
shì
suǒ
shēng
zhòng


fēi

yīn
yuán
tuì
退
shè
xiū

zhèng
duàn
jiā
xíng


míng
wéi
yǒng


yīng
zhī
jiàn


zhǒng
shénshēng
wén


guǎng
广
fēn
bié

ruò
lüè
shuō
zhě

yóu

zhǒng

chí
xīn
lìng
dìng

shì

jiàn


zhǒng
shén


yún

wéijìng
èr
qínsān
xīn

zhèng
zhì


dāng
zhī

zhōng

yóu

sān
shēngwéi
zhèngxiū

qín


yóu

èr


zuì
chū
zhù
xīn
lìng

ān
dìng

yóu

sānzhù
dìng
xīn


sǎn
dòng


lìng

wài
gēng

piāo
zhuǎn

yóu
guān
chá
děng
chí
suǒ
zhì
fán
nǎo


duàn
wèi
duàn

shí
liǎo
zhī

yòu

děng
chí

zhù
chū
xiāng

néng
shàn
liǎo
bié


shì


shē


děng
suǒ
yǒu
zhū
xiāng

ruò
shē
shè

zhū
suí
fán
nǎo


suí
fán
nǎo
néng
duì
zhì
děng

jiē

shí
zhī


děng
chí
zhě


děng
chí
zhōng

dàn
yǒu
ěr
suǒ
děng
chí
zuò
shì

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng


yóu

yīn
yuán

dāng
zhī
shén

lüè
xiū

xiāng


yóu
yuǎn

shē


pǐn
suí
fán
nǎo


èr
yóu
yuǎnshè

pǐn
suí
fán
nǎo


sānshè

pǐn
suǒ
yuán
jìng
jiè


xīn
shē


pǐn
suǒ
yuán
jìng
jiè


xīn

èr
pǐn
suǒ
yuán
jìng
jiè


xīn


yīng
zhī

zhōng

shē


pǐn
suí
fán
nǎo
zhě

wèi
xiè
dài

xíng

děng


hūn
chén
shuì
mián

xíng

děng

dāng
zhī
xiè
dài

xíng

děng

shì
hūn
chén
shuì
mián

xíng

děng
suǒ

zhǐ
xìngshè

pǐn
suí
fán
nǎo
zhě

wèi
diào


xíng

děng


miào

sǎn
dòng

xíng

děng

dāng
zhī
diào


xíng

děng

shì
miào

sǎn
dòng

xíng

děng
suǒ

zhèng
xìng

yòu


zhōng
yóu
xiè
dài

xíng

děng


shē


pǐn

lìng
zhù

rǎn

rán

néng
lìng
zhū
shē


jiē

miè
méi

yóu
hūn
shěn
shuì
mián

xíng

děng


shē


pǐn

lìng
zhù

rǎnnéng
lìng
zhū
shē


jiē

miè
méi

yóu
diào


xíng

děng
shè

pǐn

lìng
zhù

rǎn

ér

néng
lìng


shè


qiē
miè
méi

miào

sǎn
dòng

xíng

děng
shè

pǐn

lìng
zhù

rǎn


lìng

qiē


shè

jiē

miè
méishè

pǐn
suǒ
yuán
jìng
zhě

wèi
qián
hòu
xiǎng


xiǎng
fēn
bié


shēng
wén

yīng
zhī

xiāng

shē


pǐn
suǒ
yuán
jìng
zhě

wèi
shàng
xià
xiǎng
qián
yīng
zhī

xiāng


pǐn
suǒ
yuán
jìng
zhě

wèi
guāng
míng
xiǎng
pǐn
yóu
dòng
yáo


yǒu
zhū
guāng
yǐng

xíng
xīn

xiū
yòu
fēi


děng


xiè
dài
xiāng
yīng

shuō
míng
xiè
dài

xíng

jīng
jìn

ěr


yǒu
xiè
dài
gòng
xiāng
yīng


rán

jīng
jìn
duò
zài
màn
huǎn


zhèng

qín
jīng
jìn
xiāng


shuō
míng
xiè
dài

xíng

yòu


xiāng
dāng
zhī
zǒng
shè

qiē
zhǒng
xiū


děng
chí
zhě

yóu

děng
chí


chéng
mǎn
jiě
tuō
chùsuǒ
yīng
dāng
zhī

děng
zēng
shàng

zhǒng
sānruò
yǒu

chú


jìngměngwéi

zhèng

zuì
shēng
tōng
huì

cóng
zhū

lái

yīn
zhòng
gōng
jìng

tīng
wén
zhèng


cóng
wén

jiān
jiàn

zhèng

shēng
sāndāng
zhī
shì
míng

zēng
shàng
sān
yǒu

chú


suǒ
wén


suǒ

gōng
yòngjīng
jìn

huò
zhèng
wéi

xuān
shuō
kāi
shì

huò

shēng
miào
yīn


sòng

cóng


jiān
jiàn

yīn
yuán
néng
suí
huò

shēng
sāndāng
zhī
shì
míng
jīng
jìn
zēng
shàng
sān
yǒu

chú


zhū
xián
shàn
sān


xiāng
shànweí
guān
qīng

děng
nǎi
zhì

suǒ

wéi
biān


yóu

suǒ
yuánshēng

shēng
sāndāng
zhī
shì
míng
xīn
zēng
shàng
sān
yǒu

chú


suǒ
wén


suǒ
chù
kōng
xián


weí
chóu
liàng

shěn

guān
chá

yóu

yīn
yuán

jiàn

shēng

shēng
sāndāng
zhī
shì
míng
guān
zēng
shàng
sānyǒu
chà
bié

wèi
yóu

mén

sān
yóu

qián
cóng

shēng

měngwén
zhèng

mén

èr
yóu
cóng

huò


dǎo
jiào
shòu
jiào
jiè


jiān
yīn
zhòng


jiā
xíng

wèi

gēn
běn
shēng
sānwéizhèng
jiào
shòu
mén

sān
yóu


gēn
běn
shēng
sānwéi

zhuǎn

suǒ

shàng
wèi
shēng
sān


xīn


mén


yóu
duō
wén
wén
chí

néng
guān
chá
píng
děng
guān
mén

dāng
zhī

zhōng

yóu


mén


zēng
shàng
sānyóu

èr
mén

jīng
jìn
zēng
shàng
sānyóu

sān
mén

xīn
zēng
shàng
sānyóu


mén

guān
zēng
shàng
sānsuǒ

fēn
biéfēn
bié
duàn
xíng


shēng
wén

yīng
zhī

xiāng


xiū
zhū
shén


wéi

zhǐ

néng
zhèng
yǐn

zhū
shèng
shén
tōng


yǒu
wài
dào
xiū
zhū
shén

néng
zhèng
yǐn

zhū
shèng
shén
tōng

yòu
zhū
shèng
zhě
yǐn

suǒ
yǒu
zuì
shēng
shén
tōng

suí
suǒ
yuàn

yán
zhū
shòu
寿
xíng

huò
zhù

jié
huò

jié


wèi
guò

jié

jìng
zhǒng
xìngluó

míng
wéi

lèi

dāng
zhī

lèi
wéi
zhùyòu
zhū
shèng
zhě
biàn
huà
shén
tōng
shì

néng
biàn
huà


zhě
gēn

èr
zhě
xīn

sān
zhě
xīn
suǒ
yǒuzhě
shú

yòu
zhū
shèng
zhě
biàn
xìng
shén
tōng


néng
zhuǎn
biàn
shùn

shòu

lìng

xìng
gǎi
chéng
shùn

shòu


shùn

shòu
wàng
shùn

shòu

shùn

shòu

wàng
shùn

shòu

yīng
zhī

ěr

ruò

néng
shùn
fēi


shòu

dāng
zhī

jìng
shùn
fēiyòu
zhū
shèng
zhě
zhù
chí
shén
tōng


néng
zhù
chí
shùn
fēi


shòu

lìng
chéng

shòu
shì

yòu
zhū
shèng
zhě
biàn
shí
shén
tōng


néng
zhuǎn
biàn
shùn
xiàn

shòu

lìng
chéng
shùn
hòu

shòushùn
hòu

shòu

lìng
chéng
shùn
xiàn

shòu
tuō
nán
yuē

ān

suǒ
xíng
jìng
huì
gēn
wéi
zuì
shēng

dāng
zhī
hòu
ān
zhù
wài

shēng
pǐn
děng

lüè
yóu
liù
chù
zēng
shàngdāng
zhī
jiàn

èr
shí
èr
gēn


děng
wéi
liù


néng

jìng
jiè
zēng
shàngèr


jiā

zēng
shàngsān
huó
mìng
yīn
yuán

bié
shì

jiā
xíng
shì
yòng
zēng
shàng
shòu
yòng
xiān
shì
zhū

suǒ
zuò
ài

ài
guǒ


zào
xīn

zēng
shàng

xiàng
shì
jiān


zēng
shàngliù

xiàng
chū
shì


zēng
shàngdāng
zhī

zhōng

yǎn
gēn
zuì
chū

gēn
wéi
hòu


shì
liù
gēnjìng
jiè
yǒu
zēng
shàng


nán

èr
gēn

néng


jiā


sūn

yǒu
zēng
shàng


mìng
gēn

zhǒng

ài
mìng
zhě
huó
mìng
yīn
yuán

bié
shì

jiā
xíng
shì
yòng

yǒu
zēng
shàngzuì
wéi
chū
shè
wéi

hòu


shì

gēnshòu
yòng
xiān

suǒ
zuò
ài

ài
guǒ

zào
xīn


yǒu
zēng
shàng


xìn
wéi
zuì
chū
huì
wéi

hòu


shì

gēn


néng

xiàng
shì
jiānyǒu
zēng
shàng


wèi
zhī
dāng
zhī

zhī

zhī
sān

lòu
gēn


néng

xiàng
chū
shì


zuì

jīu
jìng

yǒu
zēng
shàngqiē
shì
jiān
suǒ
xiàn
jiànwéi

liàng

dāng
zhī
shì

néng
jīu
jìng
zhě


chū


èr
shí
èr
gēnqiē
gēn
èr
shí
èr
shè


huò
yǒu

lèi

zuò
shì

weí

ruòtuō
liù
gēn
mén
xíng
liù
jìng
jiè


shì
liù
gēn

bié
suǒ
xíng


bié
jìng
jiè

rán

liù
gēn
wéi
néng
lǐng
shòu

suǒ
xíng
jìng

shuí
néng
lǐng
shòu

shì
liù
gēn
suǒ
xíng
jìng
xìng

dāng
zhī

yóu

néng
liǎo

yuán

dào
zhū
xíng

xié
fēn
bié

yuán


zhě

wèi
ruò
yǒu
shí
xiū


shīliù
gēn


pān
yuán

jīng
qín
jiā
xíng

xiū

niàn
zhùěr
shí


niàn
zhù
lǐng
shòu
liù
gēn
suǒ
xíng
jìng
xìng

yóu
qīng
jìng


míng
wéi
chū


yòu

qín
xiū

niàn
zhù


chū

jué
zhīěr
shí

zhū
jué
zhī
zhēn

shí


lǐng
shòu
niàn
zhù
suǒ
xíng
jìng
xìng

yòu
yóu
xiū

jué
zhī
yīn
yuánmíng
tuōěr
shí

shì
míng
tuō

lǐng
shòu
jué
zhī

shàn
xiū


cóng


hòu


yīng
xiū
suǒ
xíng
jìng
xìng


shí

duàn

qiē
fán
nǎoěr
shí

zhū
fán
nǎo
duàn
miè
niè
pán


zēng
shàng
màn


yóu
yuǎn

zēng
shàng
mànxiàn
shí
yǒu
jīu
jìng
míng
tuō


shí
lǐng
shòu


míng
tuō
suǒ
xíng
jìng
xìng

yóu

chū


qiē
suǒ
yǒu
yǒu
wéidāng
zhī
míng
tuō


chūniè
pán
zhōng

néng

suǒ

èr
zhǒng
shī
shè
jiē

suǒ
yǒu


qiē

lùn
yǒng
mièshì

nǎi
zhì
zhū
yǒu
wéizhǎn
zhuǎn
wèn

shī
shè
néng

suǒ

yán
lùn
chà
bié

jīu
jìng
niè
pán

wéi

zhōng

qiē
wèn

yán
lùn
chà
bié

jiē
shì

dāng
zhīzhōng

yīng
zhèng
xiǎn
shì
wéi
yǒu

rǎn
wéi
yǒu
qīng
jìng


ruò
yǒu
xiá
huì
zhū
gēn
měng

zhǒng
lèi
shì
luó

yóu

zuòweí
zhū


nǎi

niè
pán

zhèng
xìn
jiě

yóu

zēng
shàng

qín
jīng
jìn


zēng
shàng


néng

shēn
děng
suǒ
yuán
jìng
jiè

ān
zhù
zhèng
niàn


zēng
shàng


néng

suǒ
yuán
lìng
xīn
zēng
shàng
qiē


shí
liǎo
zhī


shí
guān
jiàn

yóu
shì
yīn
yuán

néng
dào
jīu
jìng

shì


huì
ruò
chū
ruò
hòu
duō
yǒu
suǒ
zuò


shuō
huì
gēn
zuì
wéi
shū
shēng


ruò

zhū


shàngsuǒ

zhèng
xìn
nǎi
zhì
zhèng
huìshì
jiān


yǒu
zhě

dāng
zhī

zhù
wài

shēng
pǐn

wéi
yǒu
shì
jiān


chū
shì
zhě

dāng
zhī

zhù


shēng
pǐn

fēi
wài

shēng

ruòyǒu
chū
shì
zhě

dāng
zhī

qiē
bié
zhù


pǐn
fēi

pǐn
lèituō
nán
yuējué
huì
děng
guó
děng

zhū
wáng

ā
luó
hàn
yǒu
xué
zhì
zhí
zuì
wéi
hòu

lüè


qiē
xiàn

hòu

zhū
è
xíng
zhōng

shēn
jiàn
guò


néng
zhèngzhū
è
xíng

xiū
zhū
shàn
xíng

míng
dāng
zhī


néng
chéng
èr
shì


zhě
néng
wǎng
rén
tiān
shàn


èr
zhě
néng
wǎng
xiàn

niè
pán

yòu

néng

xiū


shè

xiū
zhū
niàn
zhù
wéi
suǒ

zhǐ

yóu

wéi


néng
zhèng
xiū


niàn
zhù
děng


fēn


dāng
zhī

xiū
míng
xiūyòunéng

sān
chù
xiū
chǐ
wéi
bàn


děng
míng
wéi
sān
chù
xiū
chǐ


zhě

chù
xiū
chǐ

wèi
zuò
shì


ruò

zuò
è

dāng
wéi
shì
jiān
yǒu

xīn
zhì
zhū

shì
zūn
ruò
shèng


ruò
zhū
tiān
zhòng
xìn

jiào
zhě
gòng
suǒ

huǐ

shì
míng


chù
èr
zhě

chù
xiū
chǐ

wèi
zuò
shì


ruò

zuò
è

dìng
dāng
wéi

shēn
suǒ

huǐ


yǒu
shàn
rén
wéi

è
xíng

shì
míng

èr
chù
zēng
shàng


sān
zhě

chù
xiū
chǐ

wèi
zuò
shìruò
zuò
è

biàn
便
wéi
zhàng
ài


shàn
shuō


nài

zhōng
suǒ
xiū
fàn
xíngruò
yǒu

biàn
便
huài
fàn
xíng

shì
míng

sān
chù

shì
xiū
chǐ

dāng
zhī
sān
chù

wéi
zēng
shàng


shì
zēng
shàng

èr

zēng
shàng

sān

zēng
shàng


yóu


xíngxíng
wéi
zēng
shàng


dāng
zhī
jiàn

yǒu

zhǒngjué
huì


èr
jīng
jìn


sān

zuìshè
shòu


néng
wǎng
xiàn

niè
pán

míng
wéinéng
wǎng
rén
tiān
shànmíngdāng
zhī

zhōngjiàn

jué
huì
jīng
jìn
èr


yóu
shì
èr


néng
yǒu
fāng
biàn
便


zhèng
qínèr

zuì


yóu

sānqiē


jiē

jīu
jìng
zhěyǒu

yóu

zēng
shàng

shè
shòu


dāng
zhī
shè
shì

biàn

xiāng
guó

wáng

ruò
nán
ruò


ruò

ruò


ruò

ruò
zhì

ruò
chù

jiā

ruò
chū
jiā
zhòng

dāng
zhī
jiàn

yǒu
shí
zhǒng


wèi
zhū
guó
wáng
yǒu

zàishì
děng

guǎng
广
shuō

jīng


zhū
ā
luó
hàn

chéng
jiù
shí
lǐng
shòu

tān
tián
chī
děng
yǒng
jìn
zào
zhū
è

xiū

zhū
shàn

wèi
xīn

xiàng
yuǎn

chū

bān
niè
pán


yàn
bèi
hòu
yǒu

yàn
bèi
yīn
yuán

zào
è


yòu
jiàn
zhū

yóu


fēn

tàn
huǒ


yàn
bèi
zhū

yàn
bèi
yīn
yuán

zào
è


yóu

èr


zào
zhū
è


zào
èyóu
liù
mén
xiū

zhū
shàn

wèi
niàn
zhù

zhèng
duàn

shén


gēn


jué
zhī

dào
zhī


zhū


lái
xíngxíng

wéi

xiǎn


zhū


yǒu
chà
bié


shuō

shì
yán

zhū
yǒu
xué
zhě
chéng
jiùwéi
yǒu

lái
chéng
jiù
shí


ruò
yǒu
chéng
jiù
yǒu
xuéxíng


xíng
zhū
shènghuò

zuì
shàng
ā
luó
hàn
guǒ

cóng


jiān

qiē


jiē

jīu
jìng


lái
huò

ā
luó
hàn


chéng
jiù
shí


xíng


xíng


yòngwéishè

shì
shí

qiē
suǒ
huà

shì
jīu
jìng

bān
niè
pán
jiè

dāng
zhī
ěr
shí

suǒ
zuò
shì
fāng

yuán
mǎn

ruò
suǒ
xiū
xíng
ā
luó
hàn
xíng

ruò
wéi

xíng


èr
yīn
yuán

zhū


jiē
wéi
shū
shēng


lái
shí


guǎng
广
fēn
bié


ruò
yǒu

ài

chǎn

kuáng


xìng
zhì
zhíluó

wéi
zhèng


yǒu

zhǒng
xiāng

ruò

è
shuō


nài


biàn
便
yǒu

liú

yào

shàn
shuō


nài


nǎi


liú

yún


xiāng


shuō
zhèng

jiào

èr
jiào
shòu
jiào
jiè

sān


tōng
zhēn
shí
zhèng

suǒ
wén
zhèng

shì
zhū
shēng
jiě
suǒ

zhǐ
chù

yóu
néng
yuǎn


yīn
è
yīn

kāi
shì
chèn

zhèng
yīnzhū
yǒu

dǎo
jiào
shòu
jiào
jiè
shàn
néng
suí
shùn
duàn
jiā
xíng
jiào
wén

suǒ
shè

diān
dǎo


néng
lìng
zhèng


qián
shēng
jiě
suǒ

chù


ruò
yǒu

ài
zhū
shàn
nándiào
xiāng

yǒu
suǒ
kān
néng

lái
nài

zhōng


zhèng
xuān
shuō


zhèng
kāi


biàn
便
néngxiàng
shēng
jìntōng

suǒ
yīng
tōngnéng
shí
zhèng
zhēn
suǒ
yīng
zhèng

wèi

niàn
zhù

wéi

zhǐ


yǒu
wéi

zhū
cōng
huì
zhě
gòng

wéi
yǒu

huò

wéi


jiē
zhèng
liǎo
zhīwéi

nǎi
zhì
yǒu
dǐng
jiē
shì
yǒu
shàng

néng
zhèng
liǎo
zhī
shì
wéi
yǒu
shàng

niè
pán

shàng

shí
liǎo
zhī
shì
wéi

shàng


shì
míng
wéi


tōng


yòu

niàn
zhù

wéi

zhǐ

yóu
jìng
dìng
xīnjué
zhī
zhèng
xiū
míng
jiě
tuō
jīu
jìng
zuò
zhèng


shì
míng
wéi

zhēn
shí
zhèng

ruò


ài
zhū
shàn
nán
è
shuō


nàishì

chù
jiē

néngmíng

liútuō
nán
yuē


chà
bié
shí
jiàn

ān

zhù
xiū

hòu
yóu
shē
shè


pǐn
chà
bié

jiàn

jué
zhī

shēng
wén

yīng
zhī

xiāng
xìng
chà
biésuǒ
yuán
yīn
yuán
xiāng
chà
bié


yīng
zhī

jué
zhī
shí

zhǒng
chà
bié

suǒ
yuán
yīn
yuán
xiāng
guǎng
广
fēn
biésān


duō


shēng
wén

yīng
zhī

xiāngnéng
suí
shùn
jué
zhī

zhōng

lüè
yǒu
èr
zhǒng

dǎo
zuò


dāng
zhī
zǒng

jué
zhī
wéi
shí


děng
wéi
èr


zhèng
zuò


èr
shù
zuò
xiāng
wéi
dāng
zhī
fēi
shíchū
zhōng
hòu
suí
què

zhī

lìng

shí
jué


yuán
mǎn
lèi
suǒ

néng

liú
zhuǎn
ān


suí

shēng

jiàn

ér
shuō

dāng
zhī

zhōng

niàn
wéi
suǒ
néngsuí
suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr


ruò
yǒu

chú


zhū
jué
zhī
fāng
biàn
便
xiū


yóu

yīn
yuán

lìngān
yǐn
ér
zhù


děng
míng
wéi

zhǒng
yīn
yuán


zhě

qiē
fán
nǎo
pǐn
lèi

zhòng
jiē
wèièr
zhě
shē


pǐn
zhū
suí
fán
nǎo
xiàn
zài
qián


sān
zhě


shè

pǐn
zhū
suí
fán
nǎo
xiàn
zài
qiánzhě
dào
wèi
diào
shàn
ér
chéng
jià
xiāng
wéi

zhǒng
yīn
yuán

lìng

huò

ān
yǐn
ér
zhùèr
zhǒng
shàn
qiǎo

chú


shí
liǎo

zhèng
zhī
ér
zhù

yóu
zhū
zuò

yǒu
jiā
xíng


jīng
jìn
tài
guò

yòu
hòu
yóu
qián
yǒu
zēng
jiǎn


yùn
zhuǎn

děng

yóu

èr
yuán

dāng
zhī
míng
wéi
dào

diào
shànxiāng
wéi
èr
yīn
yuán


míng
dào
diào
shàn


zhuǎn
lún
wáng


zhōu
zhǔzài
suǒ
huò

bǎo


shì
xīn
wáng


shèng
zài
suǒ
huò
zhēn
jìng

jué
zhī
bǎo

dāng
zhī

ěr

wèi

shē
shè

shuāng
pǐn
yùn
zhuǎn

jiàng


qiē
fán
nǎo
shēng
yuàn

yóu
chū
niàn
jué
zhī
yóu

lún
bǎo

suǒ
zhī
jìng
xiāng

liàng

biān

néng
zhī
zhì


suí
guǎng
广


yóu


jué
zhī
yóu

xiàng
bǎo
néng
nǎi
zhì
wǎng

suǒ
xíng
suǒ

shū

shēng
chù

yóu
jīng
jìn
jué
zhī
yóu


bǎo

yuè


zuì
zuì
wéi
shū
shēng

yóu


jué
zhī
yóu


bǎo

shēn
xīn
yìng
chè
yǒu
suǒ
kān
néng

yóu
qīng
ān
jué
zhī

shén
zhū
bǎo

néng
bàn

qiē
suǒ
xīn
qiú
shì

yóu

dìng
jué
zhī

cáng
chén
bǎo

néng
cūi

qiē
rǎn


jūn

néng


qiē
qīng
jìng

jūn

néng


xiāng
ān
yǐn
zhù
chù

yóu

shè
jué
zhī

jūn
jiāng
bǎozhū
xiū
xíng
zhějué
zhī
wáng
yǒu
miào

qiè
sān
shí
shòu
yòng
sān
fēn
ān
zhùjué
zhī
dāng
zhī

ěr

yán
sān
shí
zhě

wèi
chū

fēn
shí

zhōng

fēn
shí

hòu

fēn
shí

yán
sān
fēn
zhě

wèi
shē


pǐnshè

pǐn
pǐn


chū
fēn
zhōng
zhù

jué
zhī


èr
fēn
zhōng
zhù

jué
zhī


sān
fēn
zhōng


ān
zhù

zhǒng
jué
zhī

zhū
xiū
xíng
zhě

wèi
zēng
ān
zhù
wéi

jué
zhī
yòu

jué
zhī


zhū
wài
dào

yuàn
zēngwéi
jìng


héng
huái
怀
zhuǎnqiē
fán
nǎo
jiē
shuō
míng

yuànhài

yǒu
zāi
huàn

ruò
xiū
xíng
zhějué
fēn
suí
shí
xiàn
qián

suí
liàng
xiàn
qián

shuō
míng
wéi
zhù

ruò
shí
tuì
退
chū

shuō
míng
wéi
miè


shì

qiē

shí
liǎo
zhī


yóu

shì
zhèng
zhī
zhù


míng

zuì
zhù


yǒu
ài
wèi

xīn

wèi
rǎn


èr
shí

zhǒng
xiǎng

xíng
xiū
zhū
jué
zhī
zhě

dāng
zhī
lüè
yóu
èr
yīn
yuán
xiāng
yīng

xíng


èr


jiān

xíngcháng
děng
xiǎng

xíng
xiū

nǎi
zhì

xiǎng

xíng
xiū
zhě


xiāng
yīngjìng
děng
xiǎng

xíng
xiū

nǎi
zhì
guān
kōng
xiǎng

xíng
xiū
zhějiān


bēi
děng

xíng
xiū

yīng
zhī

ěr

yòu

guò

wèi
lái
xiàn
zài

qiē
xíng
zhōng

zhū
xíng
ài
rǎn
ruò
lǎn
duò
xiè
dài
ruò

jiā

jiàn
suī

duàn
mièsuí


màn
xiàn
xíng

ruò
tān
wèi
ài

ruò

shì
jiān
zhǒng
zhǒng
miào
shì


tān
ài

ruò
yǒu
suǒ

fán
nǎo
suí
mián

ruò

qiú

yǎng

ruò

qiú
huó
mìng

ruò
zhū

ài

ruò
zhū
yǒu
ài

ruò
suí

wàng
fēn
bié
suǒ


zhǒng

tān


měi

tān

èr
xíng
mào
tān

sān

chù
tān


chéng
shì
tān


shì
néng
lìng
shēng

suǒ
yǒu
fēi

guò
huàn


lìng

xīn
yuè

ér
zhuǎn

duì
zhìsuí

suǒ
yīng
yǒu
èr
shí

xiǎng

xíng
xiū
jué
zhī
chà
bié

wèi
wéi
duì
zhì

zhǒng
zhàng


xiū

yuàn
xíng
xiǎng
cóng

cháng
xiǎng
nǎi
zhì

qiē
shì
jiānxiǎng

wéi

duì
zhì

zhǒng
zhàng


xiū
kōng
xíng
xiǎngxiǎng

wéi

duàn
miè
suǒ

fán
nǎo
suí
mián
zhàng


xiū

sān
jiè

xiāng
xíng
xiǎng

wéi

duì
zhì

qiú

yǎng


àizhū

zhōng
xiū
guò
huàn
xiǎng

wéi

duì
zhì

qiú
huó
mìng

yǒu
ài


xiū


xiǎng

wéi

duì
zhì
suí
zhú

wàng
fēn
bié
suǒtān


xiū

jìng
xiǎng
wéi
chū

nǎi
zhì
guān
kōng
xiǎng
wéi
hòu

yòu


qiē
cóng
qīng

xiǎng
nǎi
zhì
guān
kōng
xiǎng

dāng
zhī
jiē
shì

jìng
xiǎng
shè

yòu


zhōng
qīng

xiǎng
wéi
chū

pāng
zhàng
xiǎng
wéi
hòu

duì
zhì
měi

tān

shí
dàn
xiǎng

fēn
chì
xiǎng

fēn
sǎn
xiǎng

duì
zhì
xíng
mào
tān

hái

xiǎng


suǒ
xiǎng

duì
zhì

chù
tān

guān

xīn
shí
kōng
yǒu
shī
xiǎng

duì
zhì
chéng
shì
tān

yòu


zhōng
xiū


zuì

zhì
biàn
jìng
děng


sān


duō


yīng
zhī

xiāngtuō
nán
yuē
chū

wài

qīng
jìng
chà
bié

mén
shā
mén
hòu

luó
mén

ruò

ruò
wài

qiē

zhōng

wéi

shēng


zhī
shèng
dào
yǒu
èr
zhǒngsuǒ


zuì
wéi
shū
shēng

yún

wéi
èr


zhě

wài

zhōng
shàn
zhī
shí

zuì
wéi
shū
shēng

èr
zhězhōng
zhèng

weí

zuì
wéi
shū
shēng

dāng
zhī

zhōng

zhū
zhàng
ài

xiān
xiū

shí
děng

kuì

děng

míng

wài


chú
zhèng

weí
xiāng
yīng
xiǎng
wài

duàn
zhī
fēn

míng
wài
shàn
zhī
shí
zhě

wèi
cóng

wén

shàng
zhèng


yóu


míng
cóng

wén
yīn


zhèng

weí
zhě

wèi


jiān
néng

zhèng
jiàn

wéi
shàng
shǒu
dào
zhèng
jiàn
děng
ruò
zài
yǒu
xué
yóu

lòu


shuō
míng
qīng
jìng

ruò
zài

xué
xiāng

jìng


shuō
míng
xiān
bái

ruò
zài
shì
jiān
yuǎn


liàng
suí
wài
dào
jiàn
zhū
è
xié
xíng

shì

shuō
míng

yǒu
chén
diǎn

yuǎn

chén
diǎn
suǒ

hòu
yǒu
zhū


rǎn

shì

shuō
míng

suí
fán
nǎo

lüè
shuō

qiē

shèng
dào
zhī

èr
chù
suǒ
shè


zhě
shì
jiān

èr
chū
shì
jiān


shì
jiān
zhě

sān
lòu


suǒ
suí
néng
jìn


shì
shàn
xìng


néng
wǎng
shàn


chū
shì
jiān
zhěxiāng
wéi
néng
jìn
zhòng


yòu
zhèng
jiàn
děng

shèng
dào
zhī

guǎng
广
fēn
bié


shēng
wén


shè

mén
fēn

yīng
zhī

xiāng


zhǒng
dìng
yīn


sān


duō


shuō


zhèng
jiàn
wéi
shǒu

shèng
dào
zhī
huì
zhèngshuō
míng
wéi


néng
miè

qiē
zhū
fán
nǎo


míng

nàizhū
è


xuán
yuǎnqiē
shèng
xián
gòng
shuō
míng
wéi
shèng

néng
suí
shùn
wǎng
zhū
shànshuō
míng
wéi
shàn


niè
pán


shuō
míng
yīng
xiū

zhū
yǒu
zhì
zhě
suǒ
chèn
zàn


shuō
míng
shàn
zāixiāng
wéi

yīng
zhī

shì
xié
jiàn
wéi
shǒu

xié
dào
zhī

suǒ
yǒu
chà
bié
duò
zài

míng
hēi
ān
pǐn


shuō
míng
wéi
hēi

wǎng
èshuō
míng
shàn
xìng


shuō
míng
xià
liè

shēng
xiàn

zhōng
suǒ
yǒu

wèi

yuàn
zēng


shuō
míng
yǒu
zuì

zhū
yǒu
zhì
zhě
suǒ

huǐ


suǒ
yuǎnmíng
yīng
yuǎnsuǒ
yǒu
shā
mén

ān


shì

zhī
shèng
dào

wéi
shā
mén


wéi

shàn
shuō


nài

zhōng

jiǎ
míng
chū
jiā
shòu
shā
mén
xìng

yòu


jìng

shī
huài


míng

jiǎ
míng
zhěshì

zhū
yǒu
chéng
jiù
shā
mén
xìng
zhě

dāng
zhī

míng
shēng

shā
mén

yòu

zhuī
qiú

shā
mén
guǒ
tān
tián
chī
děng

jìng
duàn


shì

shuō

míng
shā
ménshā
mén


yǒu
èr
zhǒngchà
bié
zǒng
xiāng
jiàn


èr
ruò
yǒu
suǒ
zuò

ruò

suǒ
zuò
xíng
xiàng
zhù
guǒ
chà
bié
jiànshì

qiē
zǒng
yǒu

zhǒng


shā
mén
xìng

èr
shì
shā
mén

sān
shā
ménshā
mén
guǒ

yǒu

luó
mén
chà
bié
dào


dāng
zhī

ěrtuō
nán
yuē

zhàng
suí
huò
xún
děng
guǒ


shēn
láo

xué
zhù

zuò

zhì

zhí
wéi
hòu


chū

niàn
xiū

chà
bié
yǒu
shí
liù
xíng

guǎng
广
fēn
bié


shēng
wén


yīng
zhī

xiāng

yòu
qín
xiū
xíng
zhū


shī

xiū


shì

chū

niàn

ěr
shí
yīng
zhī

zhàng
àizhě


wài
yuán

xīn
sǎn
luàn

èr
zhě

chū

zhuǎn
yǒu
suǒ
jiān
nán

sān
zhě
diào

è
zuò
chán
xiàn
zài
qián


zhě
hūn
shěn
shuì
mián
chán
xiàn
zài
qián


zhě


dào

gòng
xiāng

zhù


zhěwèi

dìng

qiú
xīn
dìngdìng

bèi

zēng
cháng

dāng
zhī

qiē
néng
wéi
zhàng
ài

shē


pǐn
zhū
suí
fán
nǎo
suǒ
rǎn

shí


shēn
hūn
shěn

shēng
xīn
xià
liè

yóu
zhèng
xiū


chū

niàn

shēn
xīn
qīng
ān
néng
lìng
hūn
chén
xià
liè

xíng
shēn
xīn

zhòng
jiē

yuǎn
shè

pǐn
zhū
suí
fán
nǎo
suǒ
rǎn

shí


shēng
zhǒng
zhǒng
xún

wàng
xiǎng

wèi

xún

děng

zhèng
xún
míng
fēn
xún

suǒ

zhū

xiǎng
děng
zhǒng
zhǒng
wàng
xiǎng

yóu
zhèng
xiū


chū

niàn
lìng
xún

děng

jiē
jìng


wéi

duì
zhì


míng
fēn
zhū
wàng
xiǎng


chún
xiū
míng
fēn
xiǎng
lìng


yuán
mǎn


zhèng
qín
xiū


chū

niàn
zhū


shī


yuán
guò

zhū
xíng
xún

néng
lìng

jiān
suǒ
shēng
děng
chí
yǒu
jiān
quē
zhěsǔn
jiǎn


yuán
wèi
lái
zhū
xíng
xún

néng
lìng

jiān
suǒ
shēng
děng
chí
yǒu
jiān
quē
zhězhǐyuán
xiàn
zài
zhū
xíng
xún

néng
lìng

jiān
suǒ
shēng
děng
chí
yǒu
jiān
quē
zhě
jìng

yòu
ruò
lüè
shuō
yóu
néng
yǒng
duàn
liù
zhǒng
jié


dāng
zhī
jiàn

èr
zhǒng

zhǒngzhǒng
zhū
guǒ
shēngjīng
guǎng
广
shuō

yún

liù
jié

wèi
shùn
xià
fēn
shàng
fēn
èr
jié

jiàn
dào
xiū
dào
suǒ
duàn
èr
jié

ruò

ruò
shēng
èr
fēn
wèi
jié


shì
bié
bié
dāng
zhī
zǒng
shuō
yǒu
liù
zhǒng
jié

jiàn

èr
zhǒng

zhǒng

zhǒng
zhū
guǒ
shēng
chū

niàn
xiū

chà
bié
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
yǒu
shàng

èr
zhě

shàng


yǒu
shàng
zhě

wèi

yǒu


chù
kōng
xián


jìng
dìng
xīn


guān
chá

mìng
gēn

zhǔ


chū


ruò
hòu

yǒu
chū


huò
chū

hòuzhě


shì
mìng
gēn

yīng
duàn
miè

ér


cháng
xíng
zhōng

yǒu


shì


mièmìng
gēn
zhù

nǎi


zhì
chū

shēng
shí

chū

mièmìng
gēn
zhù

nǎi


zhì


shēng
shí


yóu
pān
yuán

shì
shì


shēn
xīn
yàn


sān
shì
jìng
suǒ

ài
huì

jìng
xiū

xīn

shì
míng
yǒu
shàng
shí
liù
xíng
xiū

dāng
zhī

shàng
shì


chū

niàn
zhù
yuán

fēng

wéi
jìng
jiè


míng
wēi

zhù


jué

qiē
luàn
xúnmíng

liú
sǎn


shēng
guǎng
广

shēn
xīn
suǒ
yǒu
miào
qīng
ān


míng

xiū


shì

chū

niàn

lìng
shēn

láo
shàn
néng
chú
qiǎn
shē


pǐn
suí
fán
nǎo


lìng
yǎn

láo
shàn
néng
chú
qiǎn


shè

pǐn
suí
fán
nǎo


yóu
suí
guān
chá
niè
pánmíng
suí
guān


yóu
suí
lǐng
shòu

sān
jìng


zhōngmíng
lǐng
shòurǎn
zhùkǒng
wèi


míng
ān

zhù


róng
yǒu
shì
chù

huò
yǒu

rén

zuò

shì
niàn


lái


zuì

xià
liè

huì
jiě
tuō
ā
luó
hàn
guǒ


yǒu
chà
bié

wèi

jiě
tuō
zuò
shì

weí


lái
jiě
tuō

huì
jiě
tuō
ā
luó
hàn
guǒ
suǒ
yǒu
jiě
tuō


yǒu
chà
biéyǒu
rén
zuò

shì
niàn


lái
suǒ
yǒu

zhū
gài
zhù
zhōng
zuì

xià
liè
ruò
zhū
yǒu
xué

ruò
zhū

shēng

yóu
jīng
jìn

gài

duàn
ér
zhù

míng

gài
zhùgài
zhù


gài
zhù

wéi

jiě
tuō

yǒu
chà
bié

wéi
yǒu
chà
bié

yīng
zhī

shì
èr

gài
zhù


chà
bié

wèi
zhū
yǒu
xué
suī
xiàn
xínggài
zhù
xīn


lái
děng

rán

suí
mián
wèi
yǒng
duàn


zhū
gài
shù
shù
jiān
xīn
xiāng


shù
shù
zuòchú
qiǎn


lái
zhū
gài

jìng
duànzhū
gài
zhùsuǒ
yǒu

zhū
gài
zhùchà
bié

fēi

jiě
tuō

yǒu
chà
bié


xiū


shī


chū

niàn
wéi
suǒ

zhǐ
xiū

niàn
zhùzuò


wéi

zhǐ


zhū
wèi
duàn

xīn
suǒ
yǒu
fēi

zuòshí
liǎo
zhī
shì
wéi
fēi
suǒ
yǒu


zuòshí
liǎo
zhī
shì
wéi
liǎo
zhīsuǒ
yǒu
fēi

zuòxiàng
yuǎn
suǒ
yǒu


zuòxiàng
xiū


wéi

lìng

yǒng
duàn
miè


yòu


zhōng
shēn
děngfēi

zuò


chén

qiū


jiān
láozhēn
shíluàn
xīn
zuòfāng
lái

chéng
chē
chē
yuán

shēn
děng

jìng
jiè
mén
zhuǎn
néng
sǔn
hài


chén

qiū
fēi

zuòlìng

qiē
xiāng

qīng
jìng


jīng
qín
xiū

zhū

niàn
zhě

yóu
zhèng
xiū


zhǒng
niàn
zhùděng


píng
děng
píng
děng

shì
shēn
zhǒng
lèi
néng


shēn


zuòshēn


zuò


ěr

shì

shuō

wéi
shēn

fēn

néng
xiū

shì
shēn
niàn
zhù
zhě

dōu

shēn
niàn
zhù

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

xiū

niàn
zhù
dāng
zhī

ěr


shì
zhū

xiū
niàn
zhù
jiào

wài
dào

zhōng
jiē

suǒ
yǒu

shì

shuō

xiū
niàn
zhù
jiào

míng
fēi

qiē
wài
dào
suǒ
zhítuō
nán
yuē

chū
zūn
zhòng
shī
luó
qīng
jìng
jiè
yuán
mǎn

xiàn
xíng
xué
shēng

xué
chà
bié
wéi
hòu

xué
yǒu
sān
zhǒng

wèi
zēng
shàng
jiè
xué

zēng
shàng
xīn
xué

zēng
shàng
huì
xué

jiàn


shì
sān
xué
chà
bié


shēng
wén

yīng
zhī

xiāng

yòu
lüè


zhū
suǒ
xué
zhōng

suǒ
yǒu
xié
xíng

yīng
zhèng
liǎo
zhī

suǒ
yǒu
zhèng
xíng
yīng
zhèng
liǎo
zhī

yán
xié
xíng
zhě

wèi

yǒuzūn
zhòng
jiè

fàn
ěr
chū
jiā

suī

chū
jiā


jìng
jiè
wéi

zēng
shàngjìng
jiè


dìng

huì
yīng
zhī

ěrróng
yǒu
fàn


zuìshì
zūn
shuōzhū
shā
mén
guǒ
zhèng
wéi

néng
zhě

shì

dāng
zhī


sān
xué

xiàng
huǐ
fàn

yán
zhèng
xíng
zhě

yǒu
sān
zhèng
xíng

wèi
xià
zhōng
shàng

xià
zhèng
xíng
zhě

wèi

yǒu


zūn
zhòng
jìng
jièjìng
jiè
wéi

zēng
shàng


qián
xiāng
wéi


dìng

huì

shēng
zūn
zhòng


wéi
zēng
shàngróng
yǒu
fàn


zuì

ér
róng
yǒu
fàn
xiǎo
suí
xiǎo
zuì
lái

shuō


shā
mén
guǒ
zhèng
wéi

néng
zhě

zhōng
zhèng
xíng
zhě

wèi

jiè
dìng
jiē

zūn
zhòng


wéi
zēng
shàng


zūn
zhòng
jiè
huǐ
fànzhōng

ěr

shì

dāng
zhī
nǎi
zhì
suǒ
yǒu
zhū

shēng
wèi

shàng
zhèng
xíng
zhě

wèi

jiàn


sān
zhǒng
xué
jiē

zūn
zhònghuò

shā
mén
guǒ
zhèng


dài


yǒu
néng

néng


shì
èr
xíng
kāi
wéi

zhǒng
zhǒng

wéi
èr
xíng


èr


píng
děng
píng
děng

dāng
zhī

zhōng

ruò
yǒu
dìng
xué

yǒu
jiè
xué

ruò
yǒu
huì
xué


yǒu
dìng
xué

yǒu
jiè
xué
zhě


dìng
yǒu
dìng
xué
huì
xué

ruò


shī
zūn
zhòng
zhū
xué

dāng
zhī
shì
míng
suǒ
zuò
yuán
mǎndàn
míng
suǒ
zuò

fēnxìng
zuì
chù
néng
yuǎndāng
zhī
shì
míng
jìng
jiè
yuán
mǎn


néng


zhū
gēn
mén
děng
shè
shòu
jìng
jiè
suǒ
yǒu
shànjiān
shòu
chí
xiāng

zhuǎn


dāng
zhī
shì
míng
shàn

yuán
mǎn


zhē
zuì
chù
néng
yuǎndāng
zhī
shì
míng
bié
jiě
tuō
yuán
mǎn

yòu

shèng
suǒ
ài
jiè

ruò

yùn
děng

zhǒng
shàn
qiǎobié
jiě
tuōshòu
chí
shì

suǒ
yǒu
jìn
jiè

suíyīng
zhī
jìng
jiè
yuán
mǎn
děng

èr
mén
chà
bié
jìng
shī
luó

lüè
yǒu
èr
zhǒng
suǒ
xué
chà
bié


zhě
shòu
chí
fēi
zhǐ
suǒ
shè
suǒ
shòu
shī
luó
suǒ
yǒu


shēn

xiàn
xíng
suǒ
shè
xué
chù

èr
zhě
shòu
chí
shì
zhǐ
suǒ
shè
suǒ
shòu
shī
luó
suǒ
shè
xué
chùèr
zhǒng

wèi
huò
yǒu
shì

nài

suǒ
shuō

fēi
bié
jiě
tuō
suǒ
shuō

huò
yǒu
shì

nài

suǒ
shuō


shì
bié
jiě
tuō
suǒ
shuō

shì


qiē
zǒng
lüè
ér
yán
yǒu
sān
xué
chù


zēng
shàng
xiàn
xíng

èr
zēng
shàng

nài


sān
zēng
shàng
bié
jiě
tuō


xué
shēng

zhù
huì
wéi
shàng
shǒu

jiě
tuō
jiān

niàn
wéi
zēng
shàng

xiū

sān
xué

yuán
mǎn
děng


shè
shì
fēn
guǎng
广
biàn
yīng
zhī


zhù

jiè
děng


shēng
wén

yīng
zhī

biàn

yòu

jìng
jiè
duì
zhì

qiē
fàn
jiè
è
gēn
mén
suǒ

chù


shuō
míngchū
shàn
shòu


shuō
míng
yuán
mǎn

hòu
shàn
shǒu


shuō
míng
qīng
jìng

gǎn
ài
guǒ


shuō
míng
wéi
shàn


rǎnshuō
míng

zuì


zhū
yǒu
qíng
néng
shàn
suí
shùn

xīn
dìng


shuō
míng

hài


shā
mén
xìng
shàn
suí
shùn


shuō
míng
suí
shùn


shèng
suǒ
ài
chéng
qīng
xìng


míng
shùn
chéng
qīng

zhōng

suí
shùn
jiè
jìnmíng

suí
shùn


tóng

zhě
wéi
tóng
fēn


míng
tóng

lèi


zhèng
xiū

zēng
shàng
xīn
huì
wéi
suǒ

chù

suí
shùn
zhuǎn


míng
wéi
shùn
zhuǎn


nǎo


ráo

zhuǎn


yòu
zhèng
yuǎnxíng


míng


nǎo


suǒ
shòu
chí

biàn
huǐ


míng

shāo
nǎo


zhū
huǐ
fàn

xiàn
xíng
huǐ
chú

suǒ
fàn


míng

huǐ
nǎo


shì
míng
wéi
zēng
shàng
jiè
xué
suǒ
yǒu
chà
bié

sān
zhù
wéi

dāng
zhī
zēng
shàng
xīn
xué
huì
xué
suǒ
yǒu
chà
bié

wèi
yóu
tiān
zhù
fàn
zhù
chà
bié

yīng
zhī
zēng
shàng
xīn
xué
chà
bié

yóu
zhū
suǒ
yǒu
jué
fēn
děng

shèng
zhù
chà
bié

yīng
zhī
zēng
shàng
huì
xué
chà
bié

wèi

jìng
děng

míng
wéi
tiān
zhùliàng
dìng
míng
wéi
fàn
zhù


shèng

zhì


zhǒng
niàn
zhù

nǎi
zhì
dào
zhī

zhǒng
xíng


shēng
shē
shè
děng

dāng
zhī

qiē
jiē
míng
shèng
zhù

yòu
yǒu

zhǒng
ruò
xíng
ruò
zhù


rǎn


lìng
xiū
guān
zhě
huò

jìng
jiè
tuì
退
chū
yóu
xíng

huò

suǒ
yuán
ān
xīn
jìng
dìng


zhū

rǎn
ān
yǐn
ér
zhù

yún

wéi
suí
shùn

shòu
jìng
jiè

zhū

rǎn

shēn
xīn

shè

èr

suí
shùn
yōu
shòu
jìng
jiè

zhū
rǎn

yōu
shēn
xīn

shè

sānshè

pǐn
zhū
suí
fán
nǎo
jìng
xiū

xīnshē


pǐn
zhū
suí
fán
nǎo
jìng
xiū

xīn


shì

zhǒng
ruò
xíng
ruò
zhù


zhū

rǎn
ān
yǐn
zhù


yīng
zhī

zhǒng
ān

chù
suǒ
suǒ


suǒ
yīng
dāng
zhī

shì

tān

tián
zhèng
niàn
zhèng
dìngtuō
nán
yuē

zhèng
jìng
chū
ān

yǒu
biàn

wéi
xiān

tiān


míng
jìng

bié
zuì

hòuzhèng
jiàn

láilüè
yóu
èr

néng
zhèng
shè
shòu
chéng
qīng
xìng


yīng
zhī
jiàn


zhǒng
zhèng
jìng

wèi
shā
mén

suǒ
shè
xìn
jiè


néng
shuō
zhě


shā
méntóng

zhě


néng
zhèng

shā
mén
zhù
bàn

suǒ
yǒu
jìng
xìn
shēn

gēn
běnshēng
zhōngyǐnkuáng


míng
chéng
qīng
xìng

jìng
shī
luó
qiē
néng
wǎng
è

è

shàn


huò


jìng

zuòshìmíng
chéng
qīng
xìng

yīng
zhī

zhōng


zhǐ
jìng
xìn

shàn
shuō


nài

zhōng

shēn
shēng
xìn
jiě

yóu

jìng
xìn
chéng
qīng
xìng


shè
zài

shēngshàn
shuō


nàijìng

zhuǎn

yòu
yóu

wèi
zhū
è
dào


shòu
chí
jìng
jiè

duì
zhì
è
xíng

yóu

shè
shòu
jiè

chéng
qīng
xìng
shè
zài

shēngzào
è
duò
zhū
èjìng

tuì
退

nǎi
zhì
niè
pán

yóu

shàn
shuō


nàijìng

zhuǎn
suǒ

chùjìng

wǎng

qiē
è

suǒ

chùyòng
zuì
shēng
wéi
shuō
xìn
jiè

wéi
chéng
qīng
xìng

fēi

jīng
jìn
niàn
dìng
děng


fēi
chéng
qīng
xìng

yòu

xìn
jiè
shì

zēng
shàng
jiè
dìng
huì
xué
suǒ

zhǐ
chù

yóu
shuō
xìn
jiè
shì
qīng
jìngxiǎn
sān
xué
jiē

qīng
jìng

yóu
shì
yīn
yuán

wéi
shuō
shì
èr

wéi
zhèng
jìng

shì
míng

èr

mén
chà
bié


shì
zhèng
jìng
shàn
néng

rùn

qiē
duò
jiè
bái
jìngmíng

rùn


néng
yǐn
shū
shēng
zhū
shèng
dào


míng

rùn
shàn

néng
yǐn
suǒ

fán
nǎo
duàn


míng
néng
yǐn
xiàng
jué
dìng
néng
wǎng
shàn

chéng
jiù
zhèng
jìng
zhū
shèngyóu
yǒu
zhù

shàn


sān
zhǒng
zhū


wéi
biàn

suǒ

zhòng


wèi

rán

è

suǒ
yǒu

wèi

yún

sān
zhǒng
zhòng


wèi


zhě
bìng


èr
zhě
lǎo


sān
zhě
duàn
jié

shì

shuō
yánzhǒng

lìng
biàn


fēi

chéng
jiù

zhǒng
zhèng
jìng
zhū
shèngyǒu
biàn
ruòqīng
jìng
zhū
tiān

shuō
míng
zuì
shēng

yǒu
nǎo
hài

yóu
shēnjìng

yǒu
nǎo
hài
shì

shì
qīng
jìng
tiān
xìng

shuō

zhèng
jìng

míng
wéi
tiān


yòu

zhèng
jìng
wéi
suǒ

zhǐ
zhū
shèng
sān
zhǒng
mén
xiū
liù
suí
niàn


zhě
wéi
duàn
shē


pǐn
zhū
suí
fán
nǎo
suǒ

rǎn
nǎo

èr
zhě
wéi
duàn


shè

pǐn
zhū
suí
fán
nǎo
suǒ

rǎn
nǎo

sān
zhě
wéi
duàn
suī

rǎn
nǎo
ér

wèi
lái
dāng

shēng

èr
suí
fán
nǎo

dāng
zhī

zhōng
hūn
chén
shuì
mián
míng
shē


pǐn
zhū
suí
fán
nǎo

xīn

zhū


xíng
diào

tān
děng
guò
shī
suǒ
shēng

shàn

xún

děng

lìng
xīn
liú
sǎn
zhū

rǎn


míng


shè

pǐn
zhū
suí
fán
nǎo

yòu
yóu
shēngsuǒ

suí
niàn

míng

wēi
yǒng

yóu
shìsuǒ

suí
niàn

míng

wēi
yǒng
yǒu
rén
zhí
chí
míng
jìng
wéi
guān

miàn
jìng

jìng
xiāng


shì

lái
zhū
shèngzhí
chí
wēi
miào
zhèng
jìng
míng
jìng
wéi

shí
guān

shēn
suǒ
yǒu
rǎn
jìng
zhū
xiāng


ruò
yǒu
chéng
jiù

zhǒng
zhèng
jìng

wéi
zhǒng
zhèng
jìng
wéi


biéshàng
wèi

néng
shùn
huān

suǒ
xiū
suí
niàn

yóu

yīn
yuán

dāng
zhī

bié

liú
guǒ
zhèng

wèi

shàng
wèi
suǒ
xiū
dào


ruò

shàng
wèi
néng
shùn
huān


zhǒng
suí
niàn
wéi


bié

yóu
shì
yīn
yuán

dāng
zhī

bié

lái
guǒ
zhèng

yóu
sān


wèi
chéng
mǎn

dào
wèi
yuán
mǎn
zhū
tiān
wèi
xiàn
jiàn


wéi
qiú


xiū

néng
shùn
huān

zhū


yóu

huān

wéi
suǒ
shēng
qīng
ān

yóu
qīng
ān


lǐng
shòu
shēn


yóu
shòuxīn

zhèng
dìng

ér

jìng
dìng
wèi

chéng
mǎn

ruò

shàng
wèi
liù
zhǒng
suí
niàn
wéi


bié

yóu
shì
yīn
yuán

dāng
zhī

bié

huán
guǒ
zhèng

ā
luó
hàn
guǒ
wéi
chū
shì
dào

nǎi
néng

zhèng
suǒ
yǒu
suí
niàn
wéi
shì
shì
jiān

shì


huán
guǒ
zhèng

shàng

gēng


shì
suí
niàn

bié

yòu

zhèng
jìng

liú
guǒ
zhōng

wéi
shuō
wéi
jìngxué
guǒ
shuō
yuán
mǎn
jìng


zuì
shàng
guǒ
shuō
wéi


yuán
mǎn
qīng
jìng


shì
lüè
yǐn
suí
shùn

lùn
jìng
zhì
xiāng
yīng
zhū
jīng
zōng
yàojiā
qiē
suí

fāng

jiē
dāng
jué
liǎo


瑜伽师地论唱诵网:http://www.yujiashidlds.com

文章推荐:

长期放生感应

读诵佛经真有感应吗

读经时的感应

读经会有些什么感应

读经书后感应